{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ziua Înălțării - Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și înălțarea noastră cu El literalmente la culmile Împărăției Cerești

– 28.05.2020 06:58 –

Ziua Înălțării (Înălțarea) - cea de-a 40-a zi după Paște, care cade mereu joi, închinată Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos…

“Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei. Și, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat lor. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut de ei.

Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile? Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.

Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.

Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor. Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.

Voi sunteţi martorii acestora.

Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.

Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.” (Sfânta Evanghelie după Luca 24, 28-53)

***De la VECHIUL TESTAMENT…

Facerea (17):

Iar Dumnezeu a răspuns lui Avraam: “Adevărat, însăşi Sarra, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isaac şi Eu voi încheia cu el legământul Meu, legământ veşnic: să-i fiu Dumnezeu lui şi urmaşilor lui.(...)” Încetând apoi Dumnezeu de a mai vorbi cu Avraam, S-a înălţat de la el. (19, 22)

Facerea (35):

Aici, în Luz, Se mai arătă Dumnezeu lui Iacov, după întoarcerea lui din Mesopotamia, şi îl binecuvântă Dumnezeu(...) Apoi S-a înălţat Dumnezeu de la el, din locul în care îi grăise. (9, 13)

Cartea întâia a Regilor (2, 10):

Domnul din înălţimea cerului va tuna peste vrăjmaşii Săi, El va judeca marginile pământului, drept fiind, El va da tărie regilor noştri şi fruntea Unsului Său o va înălţa”.

***La NOUL TESTAMENT…

“Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule)

Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” (Sfânta Evanghelie după Ioan 20, 16-17)

Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume*.

“Până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile.

Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?

El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.
Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer. (Faptele Sfinţilor Apostoli 1, 2-11)

Sfânta Evanghelie după Ioan (12, 32)

“Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine.”

Sfânta Evanghelie după Marcu (16, 19):
“Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.”

Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă.**

Sau am făcut păcat că v-am propovăduit în dar Evanghelia lui Dumnezeu, smerindu-mă pe mine însumi, pentru ca voi să vă înălţaţi?***

Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.****

Alcătuire Lăcașuri Ortodoxe - Înălțarea Domnului, 2020

HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT!

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.

Binecuvântat este numele cel sfânt al slavei Tale, şi prealăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.
Binecuvântat eşti în locaşul sfintei Tale slave, lăudat şi preaslăvit în veci.
Binecuvântat eşti Cel ce vezi adâncurile şi şezi pe heruvimi şi lăudat şi preaînălţat în veci.
Binecuvântat eşti pe scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi preaînălţat în veci.
Binecuvântat eşti pe bolta cerului şi prealăudat şi preaslăvit în veci.
Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, ceruri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, îngeri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, ape şi toate cele mai presus de cer, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate puterile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, soare şi lună, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci.
Binecuvântaţi, stelele cerului, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toată ploaia şi roua, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate vânturile, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El intru toţi vecii.
Binecuvântaţi, foc şi căldură, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi în veci.
Binecuvântaţi, frig şi căldură, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, rouă şi zăpadă, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, nopţi şi zile, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, lumină şi întuneric, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, gheaţă şi ger, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, brume şi zăpezi, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, fulgere şi nori, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvintează, pământule, pe Domnul, laudă şi-L preaînalţă în veci.
Binecuvântaţi, munţi şi dealuri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate cele ce răsăriţi pe pământ, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, izvoare, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci,
Binecuvântaţi, mări şi râuri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, chiţi şi toate cele ce se mişcă în ape, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate păsările cerului, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, toate fiarele şi toate dobitoacele, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, voi fiii oamenilor, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvintează, Israel, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, preoţi, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, slujitori, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, voi duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, voi cei sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
Binecuvântaţi, Anania, Azaria, şi Misael, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci; că ne-a scos pe noi din locuinţa morţilor, şi din mâna morţii ne-a smuls pe noi, şi ne-a izbăvit pe noi din mijlocul cuptorului care arde cu văpaie de foc, şi din mijlocul văpăii ne-a izbăvit pe noi.
Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, că în veac este mila Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, toţi care vă închinaţi Lui, lăudaţi şi mulţumiţi, că în veac este mila Lui.
*****

* Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel 2, 9

** Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 3, 16

*** Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 11, 7

**** Epistola soborniceasca a Sfântului Apostol Iacov 4, 10

***** Cântarea celor trei tineri (1, 28-67)

Admitere liceu 2020: Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfânta Filofteia”
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfânta Filofteia”

– 27.05.2020 14:24 –

Află mai multe dând click AICI!
115 ani de la târnosirea vechii Biserici a Sfinților Chiril și Metodiu, din Drinjaca, scufundată odată cu construirea unei hidrocentrale
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

115 ani de la târnosirea vechii Biserici a Sfinților Chiril și Metodiu, din Drinjaca, scufundată odată cu construirea unei hidrocentrale

– 27.05.2020 08:10 –

Înaltpreasfințitul Părinte Episcop Fotie de Zvornik și Tuzla a oficiat, pe 24 mai 2020, în noua biserică, Slujba Sfintei Liturghii cu ocazia împlinirii a 115 ani de la târnosirea vechii Biserici a Sfinților Chiril și Metodiu, din Drinjača - care a fost scufundată în timpul construirii unei hidrocentrale în 1955.

Не бледи сећање на потопљени храм у ДрињачиAmintirea lăcașului din Drinjača nu piere…
Un monument înalt de 7 etaje, închinat Sfântului Simeon Izvorâtorul de Mir, va fi ridicat în Belgrad
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Un monument înalt de 7 etaje, închinat Sfântului Simeon Izvorâtorul de Mir, va fi ridicat în Belgrad

– 27.05.2020 07:51 –

Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai importanți și venerati sfinți ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, va fi în curând cinstit în capitala Belgrad, prin cel mai mare monument din Serbia.

Luni, 18 mai 2020, piedestalul pentru viitorul monument a fost instalat în Piața Sava din oraș, a informat viceprimarul Goran Vesić, citat de Patriarhia Serbiei.

Monumentul va avea 22 de metri înălțime, corespunzând înălțimii unei clădiri cu 7 etaje, scrie viceprimarul.

„Serbia va fi mândră de Piața Sava și de monumentul întemeietorului statului nostru medieval”, scrie el.

Ștefan Nemanja (c. 1113-1199) a fost Marele Prinț al Marelui Principat al Serbiei, din 1166 până în 1196, și este amintit pentru întemeierea a ceea ce a evoluat mai târziu suvb forma Imperiului Sârb, precum și a Bisericii Sârbe autocefale. În 1196, a abdicat de la tron ​​și a devenit călugăr pe Muntele. Athos. Împreună cu fiul său, Sfântul Sava, primul Arhiepiscop al Bisericii Sârbe, au restaurat Mănăstirea Hilandar, leagănul athonit al Bisericii Sârbe.

7-story monument to St. Symeon the Myrrh-streamer being installed in Belgrade

Este de așteptat ca piața, cu o suprafață de 1,2 ha, să fie cea mai mare piață pietonală din Belgrad, relatează magazinul ucrainean Life Ortodox.

Sculptorul rus Alexander Rukavișnikov a câștigat o competiție în Serbia pentru realizarea monumentului. Conform designului său, statuia Sfântului Simeon este turnată din bronz, înfățișându-l pe sfânt sprijinindu-se într-un toiag. Piedestalul de sub monument este neobișnuit: Sfântul Simeon va fi așezat pe o caschetă bizantină crăpată. Patru basoreliefuri mari vor reda linia dinastiei sfântului.

Lacașuri Ortodoxe, mai 2020

Cuvânt către preoți (drept la replică la știrile zilei)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cuvânt către preoți (drept la replică la știrile zilei)

– 27.05.2020 07:11 –

Preotule, să nu te deprinzi cu înșelăciunea, pe unul a-l înălța, iar pe altul a-l pogorâ. Nici să cinstești pe cel bogat, ca să te pună să stai mai sus, nici să treci cu vederea pe cel sărac, care nu are de unde să-ți dea daruri, ci la fel să-i socotești pe ei…

Iar clevetirile să nu le primești și pe oameni să nu-i judeci numai din auzire. Că mulți, din invidie, cu nedreptate clevetesc. Sau, de-l vei afla, cu multă căutare, pe acela ce a greșit, să nu-l mustri, nici să-l vădești pe el înaintea tuturor.

Dreptul la replică la știrile zilei…

Deci, dator este preotul să fie foarte blând și să ia aminte de turmă și, cu multă băgare de seamă, să se îngrijească de mântuirea ei. Iar de va afla pe vreun om greșit, să nu-l izgonească pe el îndată din biserică, ca să nu-l răpească satana și să-l tragă la sine. Căci, dacă se va despărți el, fără de socotință, de preot, și de-l va răpi satana, apoi nu se va mai depărta de la el niciodată.

Drept aceea, nu se cade preotului a despărți sau a blestema pe cineva!Lăcașuri Ortodoxe, în replică la știrile de azi...

Fie că mai convine sau nu, avem toate răspunsurile de la Dumnezeu, la Sfinții noștri Părinți!

Sfântul Mucenic Eladie, Sfântul Mucenic Terapont, Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul, Sfântul Mucenic Evseviot, Sfântul Mucenic Alipie, Sfântul Ioan Rusul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfântul Mucenic Eladie, Sfântul Mucenic Terapont, Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul, Sfântul Mucenic Evseviot, Sfântul Mucenic Alipie, Sfântul Ioan Rusul

– 27.05.2020 06:48 –

În ziua de 13.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Admitere liceu 2020: Căci înțelepciunea nu este dată la tot neamul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Căci înțelepciunea nu este dată la tot neamul

– 26.05.2020 12:32 –

Află mai multe dând click AICI!
Mulți sunt aceia, clerici și politicieni, care susțin că vorbesc în numele creștinilor… Dar tu NU TE TEME, TURMĂ MICĂ!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mulți sunt aceia, clerici și politicieni, care susțin că vorbesc în numele creștinilor… Dar tu NU TE TEME, TURMĂ MICĂ!

– 26.05.2020 08:46 –

În Epistola sa către Galateni, Apostolul Pavel menționează două curente spre care sunt atrași creștinii, acolo unde face o distincție între cei care se laudă cu trupul și cei care se laudă cu crucea:

„Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta, - pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus.” (Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6: 13-17).

Creștinismul, potrivit Sfântului Apostol Pavel, nu se măsoară prin numărul celor care îi aparțin prin botez, ci prin numărul celor care poartă în trupurile lor semnele Domnului Iisus. Prin urmare, Apostolul îi avertizează pe creștini despre căderea prin jocul numerelor, întrucât Creștinismul are o valoare calitativă, și nu o valoare exprimată printr-o cantitate de corpuri care pot fi enumerate. Astfel, ne dăm seama de ce Hristos nu i-a chemat pe creștini să se laude cu numărul lor, ci mai degrabă a vorbit despre „turma mică”, cerându-i acesteia să nu se teamă de lume.

Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe creștini să nu cadă în capcana celor care se preocupă doar să se laude cu numărul lor. El vorbește clar despre cei care „nu păstrează Legea”, dar, în ciuda acestui fapt, vor ca creștinii să respecte Legea pentru a se putea lăuda cu numărul lor. El subliniază încă o dată că adevăratul creștin nu este cel care doar a împlinit Legea, ci cel care poartă crucea fără întrerupere, cel pentru care crucea a devenit o parte a trupului său.

Sfântul Apostol Pavel nu s-a lăudat cu numărul celor care au fost botezați prin mâna lui, deși erau mulți. În schimb, el amintește publicului său că singurul lucru care îl determină să se laude este „crucea Domnului nostru Iisus Hristos”. Pentru Sfântul Pavel, ceea ce se înțelege prin cruce nu reprezintă un obiect din aur, argint sau lemn… ci mai degrabă lucrurile cerești pe care crucea le simbolizează, în fruntea cărora se află dragostea, martiriul, jertfa de sine și dăruirea fără limite…

Sfântul Pavel își încheie discursul despre cruce subliniind elocvent că el însuși poartă „semnele Domnului Iisus” în trupul său. Menționând acest lucru, înseamnă că el amintește încă o dată cuvintele Domnului Iisus:

„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.” (Sfânta Evanghelie după Marcu 8:34).

Nimeni nu poate fi ucenic al lui Iisus, dacă nu se leapădă de sine. Condiția prealabilă pentru a vorbi în numele lui Iisus este ca persoana respectivă să renunțe la sine și la egoul său aducător de moarte. Adevăratul ucenic al lui Iisus este cel care se răstignește de dragul lumii, nu cel care vrea să se răstignească întreaga lume de dragul de a se plăcea pe sine și de dragul poftelor lui.

Mulți sunt aceia, clerici și politicieni, care susțin că vorbesc în numele creștinilor Claiming to Speak in the Name of Christians…

Mulți sunt cei care vor să se laude cu numărul creștinilor și nu se laudă cu Creștinismul lor. Câtă diferență există între cele două lucruri! Cei care se laudă cu numărul creștinilor nu sunt preocupați de sfințenia sau de corupția morală a creștinilor. În timp ce adevărata laudă în Creștinism, este lauda cu sfinții vii, care încă luptă pe acest pământ împotriva păcatului, lăcomiei și stricăciunii.

Acești sfinți vii nu sunt preocupați de ceea ce spun liderii religioși sau conducătorii politici și nici nu sunt preocupați de a cere „drepturile creștinilor” și retribuție, transferuri și numiri… Acest lucru se datorează faptului că și-au dat seama că adevărata “greutate” a creștinilor nu este definită de greutatea sângelui, a cărnii și oaselor trupurilor lor, ci de dragostea pe care o poartă în inimile lor față de frații lor în credință, de cetățeni și de umanitate. Nimeni nu poate pretinde că vorbește în numele creștinilor adevărați. Adevărul, Singur, vorbește în numele lor.

Ceea ce îi preocupă pe acești sfinți este că și-au însușit crucea și că au iubit până la sfârșit. Ei așteaptă, cu un adevărat dor, martiriul. Orice altceva nu mai are valoare…

Traducere pentru Lăcașuri Ortodoxe, ca replică la știrile de azi: KSLCătălin,

după un articol al Pr. Georges Massouh, apărut original în limba arabă la adresa (https://www.lebanonfiles.com/news/937392/ Lebanon Files)

Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Paris, pregătită pentru cei 90 de ani de la întemeierea parohiei
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Paris, pregătită pentru cei 90 de ani de la întemeierea parohiei

– 26.05.2020 07:52 –

Pentru pregătirea aniversării celor 90 de ani de la întemeierea parohiei, programată pentru 19 mai 2021, Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Paris a intrat într-o perioadă de trei săptămâni de restaurare - în special a frescelor sale, pictate de L. Ouspensky și călugărul Grégoire (Krug), fondatori ai școlii iconografiei pariziene.

Culorile Ortodoxiei. Finlanda - concurs de fotogafie
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Culorile Ortodoxiei. Finlanda - concurs de fotogafie

– 26.05.2020 07:42 –

Un nou concurs de fotografie este organizat, pentru a prezenta diversitatea și frumusețea Ortodoxiei din Finlanda. Prin acest concurs, care va culmina cu un album și o expoziție, se urmărește, conform organizatorilor, prezentarea pentru un public mai larg a vieții creștine din Finlanda.

Se caută imagini din aceste categorii:

Participarea la concurs este gratuită, organizatorii urmând să ofere diverse premii. Toate informațiile despre concurs sunt oferite la (adresa).

România, pe locul trei în lume între țările cu cei mai mulți creștini în rândul populației: 98%
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

România, pe locul trei în lume între țările cu cei mai mulți creștini în rândul populației: 98%

– 26.05.2020 07:17 –

World Population Review a afișat online situatia creștinilor în sânul populației din diferite țări ale lumii. Creștinii alcătuiesc o treime din populația lumii.

Conform informațiilor oferite, după Vatican, care ocupă locul I în top cu un procent de 100% creștini în rândul populației, urmează Timor-Leste cu 99, 1%, apoi pe același loc România și Grecia, cu 98% creștini în rândul populației. Urmează Armenia, Grenada, Papua Noua Guinee, Paraguay.

În ceea ce privește numărul creștinilor care locuiesc într-o națiune, Statele Unite conduc, cu aproximativ 230 de milioane, urmate de Brazilia.

Sfinții Apostoli Carp și Alfeu, Sfântul Ierarh Elefterie al Romei, Sfinții Mucenici Averchie și Elena, Sfântul Alexandru din Salonic
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Sfinții Apostoli Carp și Alfeu, Sfântul Ierarh Elefterie al Romei, Sfinții Mucenici Averchie și Elena, Sfântul Alexandru din Salonic

– 26.05.2020 06:10 –

În ziua de 13.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Admitere liceu 2020:  Înțelepciunea poartă grijă celor care o caută
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020:  Înțelepciunea poartă grijă celor care o caută

– 25.05.2020 12:15 –

Află mai multe dând click AICI!
Dacă lumea în care trăim și-a pierdut credința, aceasta se întâmplă cu siguranță pentru că cultivă mândria în toate formele sale, fără a-i spune pe nume
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Dacă lumea în care trăim și-a pierdut credința, aceasta se întâmplă cu siguranță pentru că cultivă mândria în toate formele sale, fără a-i spune pe nume

– 25.05.2020 07:44 –

Într-un pasaj foarte important din discursurile sale ascetice, Sfântul Isaac Sirul ne spune că credința începe prin auzire, ceea ce înseamnă că începem să credem pentru că am auzit o mărturie credibilă. Dacă ni s-a părut credibilă, aceasta ni s-a întâmplat, însă, pentru că deja Duhul Sfânt ne-a luminat inimile. Dar pe măsură ce progresăm în credință și în bunatate, acea credință prin care credeam pur și simplu în cuvinte, devine ceea ce Sfântul Isaac numește credință văzătoare. Adică este cu adevărat un aspect nou care se deschide în inima noastră și care ne face să percepem realitățile credinței cu, aș spune, ardoare, fiind asemănătoare cu cea prin care vederea noastră percepe lucrurile din jurul nostru. Când vedem ceva cu ochii noștri trupești, percepem asta într-un mod concret, imediat, viu. Cu totul altceva este să cunoaștem doar un adevăr prin idei, concepte.

Ei bine, harul Duhului Sfânt, dacă îl lăsăm să se dezvolte în noi, dacă îl consimțim și cooperăm cu adevărat cu el, ne face să dobândim sensul intim al tuturor adevărurilor Creștinismului. Ele devin pentru noi altceva decât cuvinte și propoziții. Ele vin să trezească cu adevărat un ecou profund în inima noastră. Aceasta este credința văzătoare despre care ne spune Sfântul Isaac. În acest pasaj din discursurile sale ascetice, Sfântul Isaac specifică imediat că condiția esențială pentru ca noi să trecem de la credința care aude la credința care vede, astfel încât acest simț intim al adevărurilor credinței să se dezvolte în noi, este ca noi să sporim în întreaga noastră viață duhovnicească. El subliniază în mod special pocăința. În măsura în care trăim cu adevărat în această pocăință profundă vizavi de greșelile noastre, în conștientizarea puternică a sărăciei noastre spirituale în fața Domnului, credința noastră se poate trezi pe deplin în noi. În alte pasaje, Sfântul Isaac subliniază și importanța smereniei. Pocăința din noi trebuie să înflorească în smerenie, în smerenie profundă. Asta ne învață și Sfântul Siluan din Muntele Athos. Acolo ne spune că smerenia este ochiul prin care putem vedea Lumina Divină.

Dacă credința noastră este fragilă, dacă credința noastră uneori eșuează, rădăcina profundă a acestei crize - dacă nu este doar o încercare binecuvântată de Dumnezeu pentru a purifica inima și credința noastră - rădăcina profundă a acestei fragilități a credinței noastre, este fără îndoială mândria, încrederea pe care o punem în noi înșine, pe care o punem în propriile noastre judecăți, atașamentul față de ideile noastre, de ceea ce credem noi a fi certitudinile noastre în toate domeniile, chiar și în cele mai simple circumstanțe ale vieții de zi cu zi. Dacă lăsăm această mândrie să se dezvolte în noi, credința noastră va suferi inevitabil. Dacă lumea în care trăim și-a pierdut credința, dacă nu mai are un simț al realităților spirituale, aceasta se întâmplă cu siguranță pentru că cultivă mândria în toate formele sale, fără a-i spune pe nume.

Și dimpotrivă, în măsura în care, prin toate ocaziile vieții noastre, ne vom strădui să renunțăm la toată suficiența, la toată mândria, la orice încredere neplăcută în noi înșine, din acel moment noi vom fi din ce în ce mai primitori ai acestui har de credință pe care Duhul Sfânt l-a pus în noi la botez, dar sub forma unui mic germen care trebuie să se dezvolte și care se va dezvolta doar în măsura în care vom coopera în străduința de a deveni mai umili, în străduința de a deveni mai liniștiți în interior, mai primitori ai acestei lumini pe care Duhul Sfânt o va trezi în noi.

În această duminică a orbului din naștere, să cerem Domnului, la fel ca Apostolii, să ne sporească credința. Da, avem credință, dar credința noastră trebuie să se dezvolte, ea trebuie să devină din ce în ce mai mult acea credință văzătoare, acea privire interioară care să ne poată ghida de-a lungul vieții și să ne poată umple și de bucurie. Pentru că, în măsura în care avem certitudinea Învierii Domnului, în care suntem convinși profund de adevărul acestei Taine, care este inima credinței noastre creștine, atunci și bucuria Domnului, acea bucurie dăruită nouă - „Vă dau bucuria mea, nu cea pe care o dă lumea” - va străluci în noi. Fie ca acea bucurie a Tatălui nostru, a Fiului Său iubit și a Duhului Sfânt să crească tot mai mult în noi. Spre slava Preasfintei Treimi în vecii vecilor! Amin.

Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe mai 2020,

după o mărturisire a Pr. Arhim. Placide Deseille - Cununa binecuvântată a anului creștin, Mânăstirea Sfântul Antonie cel Mare

Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă

– 25.05.2020 07:15 –

Biserica Sfântului Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos, din Ierusalim - Țara Sfântă - s-a redeschis de ieri, 24 mai 2020, după ce a fost închisă închinării credincioșilor o perioadă de exact două luni.

A treia aflare cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Mucenic Celestin și Sfântul Cuvios Olvian
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

A treia aflare cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Mucenic Celestin și Sfântul Cuvios Olvian

– 25.05.2020 06:57 –

În ziua de 13.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Admitere liceu 2020: Înțelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Înțelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi!

– 24.05.2020 16:28 –

Află mai multe dând click AICI!
Admitere liceu 2020: Umblați pe calea cea dreaptă a priceperii!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Umblați pe calea cea dreaptă a priceperii!

– 23.05.2020 12:00 –

Află mai multe dând click AICI!
Admitere liceu 2020: La Dumnezeu se află înțelepciunea și puterea!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: La Dumnezeu se află înțelepciunea și puterea!

– 23.05.2020 10:06 –

Află mai multe dând click AICI!
Filmul documentar Sfântul Iosif Isihastul, avându-l în rol principal pe Jonathan Jackson, online pentru câteva ore
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Filmul documentar Sfântul Iosif Isihastul, avându-l în rol principal pe Jonathan Jackson, online pentru câteva ore

– 22.05.2020 07:09 –

Un nou documentar despre Părintele duhovnicesc athonit al secolului XX, Sfântul Iosif Isihastul, despre care ați mai putut citi în paginile Lăcașuri Ortodoxe, a fost disponibil online ieri, pentru câteva ore. Filmul îl are în rolul principal pe câștigătorul Premiului Emmy, renumitul actor Jonathan Jackson.

Filmul a primit deja trei premii la “London Short Film Festival”, câștigând, de asemenea, cinci premii Odysseus la London Greek Film Festival: cel mai bun documentar, cel mai bun actor (Jonathan Jackson), cel mai bun videoclip, pentru „A Prayer for All” de Jonathan Jackson (cu versuri inspirate din scrierile Sfântului Iosif) și două premii onorifice acordate călugărilor mănăstirii Vatoped de pe Muntele Athos, pentru realizarea documentarului și participarea lor la documentar și pentru „contribuția lor spirituală și socială în întreaga lume”.

Admitere liceu 2020: Învață unde este lungimea zilelor și viața!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Învață unde este lungimea zilelor și viața!

– 21.05.2020 11:53 –

Află mai multe dând click AICI!
Să luăm aminte ce înseamnă iubirea adevărată de Arhiereu și să recunoaștem că suntem atât de departe de ceea ce presupune să fii cu adevărat credincios!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Să luăm aminte ce înseamnă iubirea adevărată de Arhiereu și să recunoaștem că suntem atât de departe de ceea ce presupune să fii cu adevărat credincios!

– 20.05.2020 07:07 –

Eliberarea Ierarhului Ioanichie de Muntenegru a fost întâmpinată cu o manifestare deosebită a credincioșilor, aliniindu-se pe un câmp mare și formând cuvintele: „Bine ai venit, Vlădica!”. Aceștia au desfășurat steagul mare sărbesc pe o lungime de 33 de metri, pentru a-și saluta Arhiereul. Să luăm aminte ce înseamnă iubirea adevărată de Arhiereu și să recunoaștem că suntem atât de departe de ceea ce presupune să fii cu adevărat credincios!

Un videoclip poate fi văzut la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=1cG7o-dChUM .

Iar pentru a nu crede că este vorba despre o manifestare izolată, vă recomandăm un alt material video realizat cu ocazia aceleiași întorceri în mijlocul turmei, pe care credincioșii au așteptat-o manifestând în mai multe orașe, cu atât de mare drag si cu multă rugăciune, în cel mai civilizat mod posibil. Iată cum se prezintă o Biserică lucrătoare și cum se manifestă tinerii care care iubesc cu adevărat Biserica… Iar noi, când ne-am văzut Arhierii proprii atacați, înghesuiti în fața televizoarelor… ne-am bucurat!

“Cela ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă!”
(Sfânta Evanghelie după Luca 10, 16) - răsună cuvintele Lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
rostite către Sfinții Săi Ucenici și Apostoli.

Iar “Cela ce vă primește
pe voi, pe Mine Mă primește!”(Sfânta Evanghelie după Matei 10, 4)

Vom mai fi noi în stare vreodată să mai luăm, cum trebuie, aminte? Iată și acest al doilea material video de primire https://www.youtube.com/watch?v=GYw6djJ_yhU a celui care pentru cei credincioși nu este nimic altceva decât ceea ce Dumnezeu, prin dumnezeiescul Dionisie, citat de Sfântul Nicodim Aghiorîtul zicea:

“Eu în mâinile Arhiereilor M-am asemănat, pentru că ei țin în locul Ierarhiei celei pământești, Fața Mea. Ei sunt oglinzi atât de curate ale mărimii Mele celei dumnezeiești, Oglinzi neîntinate, primitoare de strălucirea cea începătoare de lumină’.”

Și, fiindcă tot parcurgem o perioadă îndurerată după pierdea unui mare Ierarh al nostru, a cărui mutare la Domnul a fost anunțată chiar în această dimineață, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul nostru drag al Sucevei şi Rădăuţilor - pe care Dumnezeu îl va odihni cu siguranță între iubiții sfinții Săi, care acum îl întâmpină tot cu făclii aprinse și ramuri de finic, cum noi credincioșii niciodată nu am fost în stare să-l primim niciodată în toți acești ani - într-un același și unic glas: “Vlădica, bine ai venit!”; iar totodată într-o vreme în care ne apropiem de Sărbătoarea frumoasă, atât de puternic sfințitoare și de Sfântă a Cincizecimii, merită să luăm din nou aminte, cinstind deopotrivă și vorbele dumnezeiescului Grigorie cel Mare al Tesalonicului, rostite la o astfel de zi de mare de cinstire a Pogorârii Duhului Sfânt, care se apropie acum și de noi:

“Apostolii, zice, în ziua a cincizecea, au luat Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, și într-acest chip s-au aprins ca niște atât de curate făclii din flăcările cele cerești ale dumnezeieștii și sfințitei Sale dăruiri.

Deci precum dintr-o făclie poate să se aprindă alta, și dintr-aceea alta, după împărtășire, și pe rând un număr mare, într-acestași chip și Arhiereii s-au aprins ca alte atâtea încă făclii din făcliile cele dintâi ale Apostolilor și s-au umplut de prea-fericitele raze ale darurilor celor luminoase ale Prea-sfântului Duh, care se împart în toată Biserica lui Hristos”.

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin

Admitere liceu 2020: învață unde este tăria!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: învață unde este tăria!

– 19.05.2020 15:06 –

Află mai multe dând click AICI!
Dar ce-ți lipsește, mamă? Ți-am dat totul; orice ți-ai dorit ți-am luat! Nu ți-a lipsit niciodată nimic…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Dar ce-ți lipsește, mamă? Ți-am dat totul; orice ți-ai dorit ți-am luat! Nu ți-a lipsit niciodată nimic…

– 19.05.2020 07:55 –“Îmi amintesc un episod destul de dramatic pe care l-am trăit într-o zi. Împreună cu un alt frate din mănăstirea noastră, am fost invitați să luăm masa la o familie care iubea mănăstirea noastră, dar care nu avea o viață creștină ferventă și arzătoare. Acest bărbat și soția sa înțeleseseră ceva, în timp ce veneau la mănăstire, și de aceea ne-au rugat să mergem în casa lor și să stăm de vorbă cu ei. Aveau o fiică de aproximativ șaptesprezece ani, care era și ea acolo. În timpul mesei, am vorbit despre viața noastră monahală și despre semnificația vieții creștine; și dintr-o dată fiica lor a izbucnit în lacrimi, plângându-se că este cumplit de nefericită, dramatic de nefericită. Părinții ei au încercat să o mângâie spunând:

‘Dar ce-ți lipsește, mamă? Ți-am dat totul; orice ți-ai dorit ți-am luat. Nu ți-a lipsit niciodată nimic. Te-am ajutat să ai studii bune, ca să poți reuși; ai înaintea ta o carieră care te va mulțumi’. Însă fiica lor plângea și mai mult, zicând: ‘Da, mi-ați dat totul, dar nu mi-ați dat esențialul, viața mea n-are niciun sens’.

Riscul care ne paște aici, este să uităm adevăratul sens al vieții noastre, să acordăm mai multă valoare unei multitudini de lucruri care, desigur, pot avea importanța lor, dar care sunt foarte relative, de importanță strict pământească și să lăsăm neîmplinită, din această cauză, această sete profundă care ne caracterizează. Și atunci când devenim conștienți de aceasta, simțim o mare tristețe în toate lucrurile, simțim un disconfort, care ne face să pierdem gustul pentru tot ceea ce se află în jurul nostru, pentru că nu am fost atenți la această sete care oricum exista în noi, nu am primit, nu am urat bun venit și nu am lăsat să dea roade acest dar al Duhului, care numai El o poate stinge.

Da, nu avem nevoie doar de bunuri pământești, de prosperitate pământească. Avem nevoie de această comuniune cu Dumnezeu, care nu se va încheia cu viața noastră aici, jos, ci care se revarsă în viața veșnică, așa cum a spus Hristos femeii samaritene, această viață eternă pentru care suntem creați.

Prea des, ne limităm îngrijorarea - și acest lucru se poate întâmpla chiar și la călugări și maici - la viața pământească. Nu credem suficient de tare că suntem nemuritori, că moartea fizică nu va fi decât un episod din viața noastră, și nu cel mai important. Sau, dimpotrivă, cel mai important, în sensul că moartea noastră pământească ne va introduce pe deplin în viața veșnică, dacă am fost credincioși darului lui Dumnezeu, dacă am făcut ca harul botezului nostru să dea roade.

Aceasta a învățat-o Hristos pe femeia samariteancă. Hristos i-a adus deja, prin cuvântul Său, prin simpla Lui prezență, gustul acestei vieți. Iar cuvântul pe care femeia l-a dus atunci samaritenilor din acest oraș, Sychar, le-a dat și lor un gust al vieții veșnice; și de aceea au crezut în el.

Traducere, adaptare si interpretare Lăcașuri Ortodoxe,

după Pr. Placide Deseille - „Coroana binecuvântată a anului creștin” - Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare

Ierarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Ioanichie de Budimlja-Niksic, a fost eliberat
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ierarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Ioanichie de Budimlja-Niksic, a fost eliberat

– 19.05.2020 07:30 –

Ierarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Ioanichie de Budimlja-Nikšić, a fost eliberat după ce a fost arestat și reținut din seara zilei de 12 mai 2020, prin decizia Guvernului Muntenegrean. În jurul orei 12:30, pe 16 mai, Episcopul a părăsit secția de poliție din orașul Nikšić. 8 preoți fuseseră arestați împreună cu Preasfinția Sa, inclusiv preotul Slobodan Jokić care, după interogatoriu, a fost dus înapoi la spital, unde s-a aflat sub supravegherea poliției.

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий: Мы будем бороться за свободу верыEpiscopul Ioanichie de Budimlya-Niksic: Vom lupta pentru libertatea credinței...

Conform revistei Pravoslavie, începând cu ziua de 15 mai, de la ora 9 dimineața, un număr mare de oameni se adunase în așteptarea eliberării episcopului lor. În primul rând, Episcopul a mulțumit credincioșilor pentru sprijinul și dragostea lor, care, a spus acesta, este o expresie a iubirii față de Biserică. Ierarhul i-a invitat, pe toți cei adunați, la pace și respect reciproc.

“În ciuda faptului că nu înțeleg anumite acțiuni ale autorităților și că nu pot fi de acord cu acestea, trebuie să spun că poliția de la secția de poliție unde am fost reținuți a fost mai mult decât corectă”, a declarat acesta.

Comentând acțiunile autorităților muntenegrene, Episcopul a declarat că a fost surprins de conduita lor, din care se poate deduce că credința și Biserica sunt singurele probleme din Muntenegru.

L’évêque Joannice de Budimlja-Nikšić (Monténégro) a été libéré

Episcopul și-a exprimat regretul că autoritățile au decis să lupte cu sfintele lăcașuri și reclive. El a mai adăugat că „neo-comuniștii, moștenitorii lui Tito” merg tot mai departe în persecuțiile împotriva Bisericii, iar acest lucru provoacă tot mai multă rezistență din partea oamenilor.

„În aceste zile, cu toții am fost martorii devotamentului vostru față de Biserică și de credință și în special de Sfântul Vasile din Ostrog. Fie ca Domnul și Sfântul Vasile să vă răsplătească pe toți!”, a spus Ierarhul, amintindu-le celor adunați că fiecare trebuie să fie pregătit pentru o luptă îndelungată pentru credință.

“Vrem libertatea de credință, vrem ordinea în țară, vrem respect pentru Constituție și lege… Vom lupta pentru libertatea de credință și pentru libertate și pentru onoarea fiecărui om și pentru demnitatea umană, pentru onoarea și demnitatea fiecărui cetățean, indiferent cine este, ce se consideră el însuși și de ce parte se află. Avem nevoie de libertate și de ordine în țara noastră”, a concluzionat el.

Pe perioada arestării Ierarhului, proteste au avut loc în multe orașe din Muntenegru: Podgorica, Niksic, Plevlja, Beran, Belo Polje, Budva și multe altele. Protestele din Budva au durat trei zile la rând. În Beran, au fost numărați aproape 5.000 de manifestanți. Videoclipul de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=cY8zx4-H17E surprinde protestul din Beran.

Atacurile îndreptate în Turcia împotriva Patriarhului Ecumenic trebuie să fie condamnate de comunitatea internațională
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Atacurile îndreptate în Turcia împotriva Patriarhului Ecumenic trebuie să fie condamnate de comunitatea internațională

– 19.05.2020 06:59 –

Un articol apreciat de presa internațională ca fiind periculos a fost publicat într-o revistă turcească, mai mulți membri ai minorității, între care și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, fiind acuzați că ar fi acordat asistență lui Fethullah Gulen, pentru ca acesta să poată pune la cale o lovitură de stat împotriva Președintelui actual Tayyip Erdogan.

Ulterior, Maximos Charakopoulos, oficial al delegației elene la Adunarea Inter-Parlamentară Ortodoxă, a cerut presei internaționale să condamne astfel de atacuri la adresa Patriarhului Bartolomeu și să adopte măsuri protective în ceea ce-l privește.

Franța: Premierul încalcă legea, fiind acuzat de Consiliul de Stat pentru ingerință gravă și ilegală în viața Bisericii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Franța: Premierul încalcă legea, fiind acuzat de Consiliul de Stat pentru ingerință gravă și ilegală în viața Bisericii

– 19.05.2020 06:47 –

Franța: Consiliul de Stat ordonă Premierului să ia măsuri mai puțin restrictive privind adunarea în lăcașurile de cult

Consiliul de Stat al Franței a publicat o ordonanță privind adunările în lăcașurile de cult, prin care judecătorul de procedură al Consiliului de Stat “ordonă guvernului să ridice interdicția generală și absolută de adunare în lăcașurile de cult și să adopte în loc măsuri strict proporționale cu riscurile pentru sănătate”.

France: le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de prendre des mesures moins contraignantes pour les rassemblements dans les lieux de culte

Judecătorul “constată că sunt posibile măsuri de supraveghere mai puțin stricte decât interzicerea oricărei adunări în lăcașurile de cult, prevăzută în decretul din 11 mai 2020”.

“Prin urmare, consideră că interdicția generală și absolută este disproporționată în raport cu obiectivul păstrării sănătății publice și constituie, astfel, având în vedere natura esențială a acestei componente a libertății de cult, o ingerință gravă și în mod vădit ilegală”.

În consecință, Premierul Franței este obligat să modifice, în termen de opt zile, decretul din 11 mai 2020.

Vizionați Filmul “7 Cuvinte” gratuit până pe 7 iunie 2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Vizionați Filmul “7 Cuvinte” gratuit până pe 7 iunie 2020

– 19.05.2020 06:34 –

Apel la neuitare a martirilor din temnițele comuniste. Vizionați Filmul “7 Cuvinte” gratuit până pe 7 iunie 2020 pe site-ul: http://www.scrumfilmul.ro.

Joi, 21 mai, regizorului Andrei Negoiţă Zagorodnâi își serbează ziua de naștere.

Admitere liceu 2020: Învață unde este puterea înțelegerii!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020: Învață unde este puterea înțelegerii!

– 18.05.2020 16:40 –

Află mai multe dând click AICI!
Uraaaa! Am fost din nou la biserică!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Uraaaa! Am fost din nou la biserică!

– 18.05.2020 07:36 –

Timizi, stângaci și puternic emoționați, am mers cu toții din nou la biserică... Acum realizăm că era de fapt cu mult mai mult decât rugăciunea, închinarea, cântarea… Găseam acolo, de fiecare dată, altceva.

Sfioșenia, respectul și discreția celor prezenți ne-au readus în minte propria familie. N-am mai stat, adevărat, ca altcândva. Slujindu-se afară, ne-am mai putut plimba, cânta în voie și am putut vedea în cât de mare măsură participa întreaga natură. Pe gratiile uneia dintre ferestre, o păsărea pe care prezența numeroasă - după atâta timp ascunși - o cam speria, încerca și ea să-și revendice dreptul firesc de a cânta.

Nu știu în ce măsură am fost atenți la slujbă, dar ne era destul că ne aflam din nou în casa Sa. Ne-am amintit, apoi, și am realizat că, într-adevăr, ne place să mergem, indiferent dacă prin spovadă ne umilim și rând pe rând Părintele pe fiecare ne certa, fiindcă după o atât de lungă perioadă de ceartă isterică și aroganță din partea altcuiva, realizezi cât de frumoasă și de diferită este “cearta” care venea din partea celui care atât de mult, ca nimeni altul, te iubea.

Blândețea de pe chipul Părintelui ne-a mângâiat de cum am intrat. Sfintele Moaște erau așezate pe locul lor sfințit, așteptând, iar Sfânta Evanghelie, cu mare putere, așezată în centru, le străjuia. Era blândețea aceea părintească, a celui “blând și bun” care, atunci când, fiind obligat să ne recomande să stăm acasă, asumându-și el pentru fiecare dintre noi această decizie (ca să ne vină mai ușor, fără a ne frământa), din poartă în poartă, nevăzut, ca o făptură îngerească, a ajutat ca, din înaltul cerului să avem pe rând crenguța de Florii, Lumina Învierii și Sfintele Paști în case, cum se întâmpla an de an. Ba chiar și slujba înălțătoare din noaptea luminată, când până și stelele altfel călătoreau, ne scosese prin cântările ei afară din case, la porți, dăruită și cântată parcă mai tare și parcă mai din plin, atunci când, din răutatea și căderea lumii, tot singur slujea…

A fost, azi, pentru prima dată, de atâta timp, când de sub tencuiala nouă, acum ajunsă și ea veche, am putut zări locul în care altădată se afla ușa de intrare, considerată prea mică odată cu înmulțirea numărului credincioșilor. Prelungirea ulterioară a bisericii a făcut ca intrarea să se mute într-un alt punct cardinal, iar înscrisul săpat în piatră odată cu zidirea ei, acum străjuiește o mică fereastră, rămas ca unică mărturie. Se vede cum mâini poate mai puțin dibace, dacă nu prea obosite sau tremurânde de emoții precum cele pe care le-am trăit și noi astăzi, încercaseră să tăinuiască locul prin care se intra altădată. Probabil, de atunci s-or fi gândit că, având o ușă în plus și mult mai grea, cine știe cărei generații viitoare păcătoase îi va veni vreun gând, să-i fie mai greu totuși să le închidă în fața credincioșilor.

N-am fost rupți unii de alții, cum se spera, nici depărtați și nici măcar n-am simțit că ni s-ar mai fi luat ceva. Am realizat cu toții că rămăseserăm, în ascultare și cu răbdare, uniți, în continuare legați ca parohie, ca frați, fiindcă acum știm cu certitudine cu toții și puteam spune sigur fiecare dintre noi că Îi aveam cu toții, pe ea, Mireasa Lui, și pe Hristos, de fapt tot timpul: “în inima mea” - acolo unde oricât s-ar înfuria mai marii politicienii noștri, exemplul păcătos și învățătura lor aducătoare de pedeapsă și de moarte pe veci nu vor putea intra!

Și iată, acum, biserica mea:

MOȘTENITORI AI LUI HRISTOS, ÎN BUCIUMENI
Actualmente un cartier de oraș.. în trecut Buciumeniul era cunoscut ca un sat cu rădăcini înfipte adânc în tradiția creștină. Odată, cea mai înaltă casă din sat nu avea voie să depășească, sau măcar să se apropie în înălțime de cea pe care sătenii o închinaseră Domnului. Astăzi, biserica a rămas retrasă, undeva în vechea vatră a satului, pe malul râului care trasează una din granițele așezării, însă aceasta doar pentru că proiectarea urbanizării recente care se mankifestă mai ales în jurul capitalei, nu mai ține cont de centrarea pe locul de închinăciune.
Condițiile nu sunt mai vitrege ca altădată, iar oamenii nu s-au schimbat nici ei foarte mult - albumele de familie rănmase prin sertare dezvăluind chipuri asemănătoare celor de astăzi, cu o manifestare pioasă dar nu neapărat care să și atragă atenția. Nu cu mulți ani în urmă, clopotul mare al bisericuței a fost furat, însă dragostea față de Hristos și dorința ca chemarea celor din jur la sărbătoare să nu înceteteze vreodată, au făcut ca, în scurt timp, vechiul clopot să fie înlocuit de săteni cu două, care să răsune mult mai bine. Acum, ele se aud chiar și din extremitatea răsăriteană opusă a satului, unde zgomotul unei șosele mari, tranzitate de camioane, nu reușește să înăbușe bucuria credincișilor în chemarea lor la rugăciune. O ocazie bună și existența acestei șosele! Mulți trecători întâmplător prin zonă având prilejul de a fi martori obiceiului tradițional manifestat în fiecare duminică și la sărbători, prin intrunirea stradală a mai multor “înțelepte” și “înțeplepți” ai satului. În grupuri de 5-6 sau mai multe persoane, sosesc din celelalte trei puncte cardinale, de la distanțe de sute de metri, pentru a se uni “întru unul” (singur) grup, în capătul cărării, rămasă și acum singura cale dreaptă și îngustă, reperzentare simbolică a Învățăturii Mântuitorului nostru, către biserica străbunilor și speranța nepoților lor.

Au înălțată, ca far luminos, mai ales când vremea se arată întunecată, o Sfântă Troiță dăruită de Dumnezeu cu o cruce mare și înflorată, din lemn, tocmai bine pentru un început al comuniunii, care să îi întărească pe această cărare spre lăcașul mântuirii. Trecătorii străini îi recunosc ușor; au îmbrăcămintea cuviincioasă și atutudinea încrezătoare. Astfel mărturisindu-L pe Hristos, sătenii străbat drumul, mergând dintr-un capăt în celălalt al lui, asemenea unei limbi mari a unui clopot, care este satul.

Tinerii sunt prezenți în rugăciune și, câteodată, când lumea din afară îi mai slăbește și lasă, reușesc să se întâlnească și în biserică. Vor urma cu siguranță exemplul bunicilor și al părinților, iar asta o garantează bucuria de a mai rămâne împreună și după slujbă, povestind despre isprăvile lor, în jurul bisericii.

Abia așteaptă Învierea! Tradiția străbună îi cheamă în mod special la asta. Au de pregătit pachete despre care discută cu luni înainte, între ei și cu preotul lor, după cum se pregătește în comunitate rânduiala. Căci anual, vine rândul câte unei singure familii pentru asta. Iar rânduiala nu este deloc una ușoară, fiindcă nu ar fi vrednică de măsura credinței și iubirii lor.

Au neamuri mari, fiindcă tot tradiția și credința le promiteau puterea familiei numeroase, încât de la intrare și până la ieșirea din sat, ai zice că întâlnești un singur neam. Cei care fac de strajă în biserică la fiecare sărbătoare și duminică, tămâind înainte toate străzile satului, ar garanta cu ușurință: neam din neamul lui Hristos. Lumina învierii, care încă dinainte de a ajunge în case, în Noaptea Luminată, umple aleile care conduc la cei adormiți, întărește și ea legătura puternică cu începuturile noii istorii.

Au în tradiție botezul cu nume de sfinți și nu au căutat ca inspirație persoane din lume care să li se pară mai importante decât aceștia. Nu sunt o comunitate perfectă de credincioși, dar iubirea celor cu credință nu se poate să nu umple cu prea-plin, golurile firave ale necredinței. Și nici această umplere nu li se pare a fi grea. Cum să compari pata necredinței unora din ziua de azi, cu lipsurile materiale de altădată, cu care se luptau să își ridice și să își împodobească biserica? Cunosc pe cineva dintre străbuni care căra tot anul gheață în căruță, tăiată din râu, doar pentru că trebuia câștigată cumva cinstit țigla cu care să acopere biserica… în care parcă prea tare ploua! Era singurul câștig pentru care i se părea că munca nu era zadarnică. Nu i-a fost anevoie, fiindcă nimeni din acest sat, niciodată nu a fost singur. Ba, împreună obișnuiți să lucreze la casa sfinților, au putut să (ne) ridice și așezarea așa mare - odată sat și, deopotrivă, cartier, cum o vedem noi astăzi.

Trăiesc toți, azi, sub hramul Sfinților împărați Constantin și Elena de altădată, avându-i de foarte curând ca ocrotitori pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, pe lângă Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și Sfântul Ierarh Nectarie și împreună ajutători pe Sfinii Părinți și Sfetnici din vremea străbunilor lor. Pe aceștia din urmă i-au zărit dintotdeauna în senina depărtare a Bucegilor: un Cuvios Părinte Stareț Mihail, cu Părintele său slujitor Antonie și Pustnicul lor necunoscut pe care Maica Domnului l-a descoperit acestora în Peștera Ialomicioarei. Nu se sfiesc să îi cinstească pe toți aceștia, în fiecare an, de acum deja ajuns un obicei puternic tradițional, nu doar la hramul sfântului lăcaș, ci și la înălțarea Sfintei Cruci, în jurul Troiței “Crucea de Lemn” aflată în celălalt capăt al cărării bucuriei care îi va îndruma întotdeauna spre biserica dragă lor din sat.


Biserica a fost ridicată la data de 25 septembrie 1787 de către marele stolnic Constantin Nenciulescu. În timpul ocupației germane din 1918, buiserica a fost transformată în grajd, iar din 1919 a fost declarată monument istoric. În prezent, în ea slujește Părintele Paul Groza, înconjurat de credincioșii săi.

Sfânta Troiță “Crucea de Lemn” a fost sfințită în data de 14 septembrie 2016, fiind situată pe șoseaua principala națională București-Târgoviște, aparținând de satul Buciumeni, Buftea.

Cu ajutorul lui Dumnezeu,

un articol Lăcașuri Ortodoxe, Duminica Sfintei Samarinence, 2020 - KSLCătălin, Anisia-Ecatherina, Teo-Christian, Carmen-Ana


Admitere liceu 2020 - învață unde este înțelepciunea
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020 - învață unde este înțelepciunea

– 17.05.2020 13:22 –

Află mai multe dând click AICI!
Admitere liceu 2020 - un loc ce transformă talentul în virtute
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Admitere liceu 2020 - un loc ce transformă talentul în virtute

– 17.05.2020 13:19 –

Află mai multe dând click AICI!
O școală altfel, nu doar o săptămână pe an…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

O școală altfel, nu doar o săptămână pe an…

– 16.05.2020 11:49 –
O școală altfel, nu doar o săptămână pe an…

Află mai multe dând click AICI!
Patriarhul Moscovei reduce dările eparhiilor și bisericilor către Patriarhie
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Patriarhul Moscovei reduce dările eparhiilor și bisericilor către Patriarhie

– 16.05.2020 09:40 –

Patriarhul Kirill al Moscovei a binecuvântat ca, în anul 2020, dările eparhiilor și parohiilor către Patriarhie să fie reduse cu 25% față de 2019, pornind de la reducerea participării credincioșilor la slujbe. Episcopii trebuie să trimită Patriarhului un raport, care să descrie situația Eparhiei lor, incluzând informații despre scăderea procentuală a veniturilor față de anul trecut și un raport privind reducerea taxelor parohiale pentru bugetul eparhial.

Procesiune aeriană cu Icoana Maicii Domnului Kursk, la New York (SUA)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Procesiune aeriană cu Icoana Maicii Domnului Kursk, la New York (SUA)

– 16.05.2020 07:53 –


Miercuri, 13 mai 2020, la Înjumătățirea Cincizecimii, Preasfințitul Părinte Episcop Nicolae de Manhattan a efectuat o procesiune aeriană cu Icoana Maicii Domnului Kursk, în SUA în jurul Manhattan, Greater New York si Long Island.

Mitropolitul Germaniei acuză amestecul Statului în treburile Bisericii, interzicându-le credincioșilor să se împărtășească după... rânduiala statului
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mitropolitul Germaniei acuză amestecul Statului în treburile Bisericii, interzicându-le credincioșilor să se împărtășească după... rânduiala statului

– 16.05.2020 06:52 –

Dragii mei creștini ortodocși din Germania,

Hristos a înviat!

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, răspunzând unei cereri recente, scrie următoarele:

‘Biserica lui Hristos, ascultând îndemnul Întemeietorului Său, ‘Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu’ (Sfânta Evanghelie după Matei 22, 21), a recunoscut întotdeauna înalta responsabilitate a Statului de a-și reglementa propriile afaceri, dar a păstrat pentru sine dreptul sacru și inalienabil de a apăra ceea ce a primit, de a organiza viața eclezială și de a oficia Sfintele Taine în conformitate cu tradiția și conștiința proprie.

Le métropolite d’Allemagne Augustin (Patriarcat œcuménique) annonce que la communion ne sera plus donnée aux laïcs dans son diocèse et dénonce l’intrusion de l’État allemand

Amintind că Biserica a acceptat temporar măsurile restrictive extraordinare impuse de unele state, mesajul continuă:

“Faptul că, totuși, Biserica noastră a acceptat interzicerea provizorie a oficierii slujbelor liturgice în biserici cu participarea credincioșilor, nu înseamnă că poate și dorește să facă un compromis în ceea ce privește evlavia ortodoxă și în special pe tema Tainelor dătătoare de viață, a Sfintei Euharistii și a modului în care este oferită. Sfânta Mare Biserică a lui Hristos menține neîntrerupt învățătura ortodoxă dată de Dumnezeu privind Euharistia divină’.

Cuvântul Patriarhului nostru este foarte clar și exprimă conștiința Bisericii Ortodoxe și a tuturor membrilor săi din întreaga lume. În ciuda tuturor acestor lucruri, cu ocazia deschiderii bisericilor pe teritoriul Germaniei, au fost emise decrete de stat care, în afară de celelalte măsuri de securitate pe care le-am adoptat în mod natural, se ajunge la punctul de a reglementa și modul în care se oferă Sfânta Împărtășanie, adică s-a interzis Dumnezeiasca Împărtășanie din Sfântul Potir folosind Sfânta Linguriță.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

În consecință, cu durere profundă, vă informez că atâta timp cât aceste decrete menționate mai sus rămân în vigoare, chiar dacă putem merge cu toții la biserică, nu ne vom putea împărtăși, cu excepția preoților.”


În continuare, prin mesajul său, Mitropolitul a anunțat că, astfel, practic, rămân în vigoare legile și măsurile adoptate de stat în 30 aprilie 2020, directivele din 30 aprilie 2020, directivele din 1 mai 2020 și măsurile complementare din 13 mai 2020, adoptând astfel decizia ca propriii credincioși să nu fie împărtășiți până la ridicarea totală a măsurilor, în locul schimbării în fața acestora a rânduielilor privind Sfânta Împărtășanie valabile de milenii.

Αποκλειστικό -Μητρ. Γερμανίας: Επεμβαίνουν στην ελευθερία της θρησκείας. Αν δεν υπακούσουμε στους νόμους, θα μας κλείσουν τις Εκκλησίες

“Excluderea forțată a credincioșilor noștri de la Sfânta Împărtășanie constituie cea mai chinuitoare și dureroasă măsură pe care am fost nevoit să o adopt pe perioada slujirii mele ecleziastice ca Mitropolit al Germaniei, de 40 de ani. Cer Domnului Slavei revocarea acestei decizie cât mai curând posibil.

Cu dragoste de tată, Mitropolitul vostru Augustin,
Bonn, 13 mai 2020”.

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020

Declarație a Mitropolitului Amfilohie al Muntenegrului, privind arestarea Episcopului Ioanichie și a altor preoți
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Declarație a Mitropolitului Amfilohie al Muntenegrului, privind arestarea Episcopului Ioanichie și a altor preoți

– 16.05.2020 06:33 –„În timpul Sărbătorii Sfântului Vasile din Ostrog - fie slăvit și fie cu el mila - am vorbit cu oamenii de când a fost ridicată racla cu sfintele moaște ale Sfântului Vasile, am vorbit în aceeași zi în Catedrala Sfântul Vasile din Nikšić, îndemnând pe toți oamenii să-l slăvească toți, împreună, în duhul și numele său, pe Sfântul Vasile, să slăvească acest mare sfânt ierarh al lui Dumnezeu, astfel încât, cu o inimă și un singur suflet, să ne îmbrățisăm lângă racla sa.

Astăzi, îi salut pe oamenii din Muntenegru, din lăcașul Sfântului Petru de Cetinje, iar ieri, în numele Consiliului Episcopal, am trimis un comunicat de presă, în care am rugat autoritățile statului să elibereze rapid pe Episcopul Ioanichie, din închisoare, și pe preoți. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și a provocat reacția oamenilor, deși în acest comunicat de presă am cerut oamenilor să rămână la casele lor, să se roage lui Dumnezeu în pace și calm, să se roage împreună lui Dumnezeu, pentru sănătate și mântuirea tuturor oamenilor bolnavi, astfel încât toate conflictele civile și toate neînțelegerile din Muntenegru să fie evitate. Din păcate, autoritățile nu au respectat acest lucru și de aceea am ajuns la evenimentele din acea noapte în Muntenegru, unde membrii credincioși au fost răniți, tinerii au fost bătuți în Pljevlje și, în același timp, forțe de aplicare a legii. Acest lucru este tragic pentru noi toți, tragic pentru lume și pentru Europa.

De asemenea, mă adresez din lăcașul Sfântului Petru de Cetinje, pentru a ne întoarce la Dumnezeul iubirii, ca să ne întoarcem unii către alții în dragoste, indiferent de angajamentele noastre din Muntenegru religioase, naționale, politice sau de alt fel. Să revenim la înțelegerea și libertatea frățească. Acest lucru este esențial, ceea ce și recomand astăzi.

Le métropolite du Monténégro Amphiloque: “Si quelqu’un doit être condamné pour ce qui se passe au Monténégro… c’est moi!”Mitropolitul de Muntenegru, Amfilohie: „Dacă cineva trebuie să fie condamnat pentru ceea ce se întâmplă în Muntenegru ... atunci acela sunt eu!

Mă rog celor de la putere, să-l elibereze imediat pe Episcopul Ioanichie, care este nevinovat, și pe preoții săi care se află în închisoare, ca aceste dezbinări și conflicte să se încheie, ele fiind prezente în Muntenegru, nu de ieri, ci de pe vremea Sfântului Petru de Cetinje și mai ales după 1945, în această epocă fratricidă și deicidă. Ca succesor al său, simt obligația, în numele acestuia, să-i îmbrățișez moaștele, să chem la iubirea fraternă, atâția câți suntem, pentru ca iubirea să domnească în Muntenegru, acea iubire pentru care s-au sacrificat Sfântul Petru de Cetinje, Sfântul Ioan Vladimir, regele din Zeta și martirul, precum și Sfântul Ioan Botezătorul al cărui braț îl îmbrățișăm aici, și Domnul Iisus Hristos Însuși, având aici un fragment din Crucea prețioasă pe care S-a răstignit din dragoste pentru toate ființele umane și pentru toată creația.

Aceasta este necesar și esențial, în acest moment. Dacă cineva trebuie să răspundă pentru ceva, le răspund atunci celor de la putere - le voi scrie în aceste zile, într-o scrisoare, Președintelui și Premierului - că eu sunt acela. Și dacă cineva trebuie să fie arestat și judecat, acela trebuie să fie Mitropolitul Muntenegrului și Litoralului, succesorul Sfântului Petru de Cetinje. Și dacă este vinovat, lăsați-l să fie condamnat.

În plus, nu aș fi primul Mitropolit condamnat. În 1945, un alt Mitropolit [Ioanichie Lipovac / LO] a fost ucis, împreună cu 120 de preoți, iar urmașul său [Iosif Cvijović / LO] a fost condamnat la unsprezece ani de închisoare, acuzat că a fost dușman al statului, pentru colaborare cu dușmani ai acestuia, cu Occidentul și Europa… Și succesorul său, Daniil [+1991], a fost persecutat, pentru că a apărat biserica din Lovćen împotriva demolării. În 1991, a fost ucis pentru că m-a ales și m-a propus succesor. Ținuturile Mitropoliei de Muntenegru au îndurat mult, mai ales în ultimele vremuri.

Le răspund tuturor: dacă cineva va fi condamnat pentru ceea ce se întâmplă în Muntenegru și pentru evenimentele din rândul oamenilor din Muntenegru, atunci în mod special eu sunt acela care trebuie judecat. Sunt gata să mă prezint în fața instanței și să fiu condamnat la cinci ani, zece ani, atât cât este necesar… De altfel, când am fost întronizat, am spus-o în fața Patriarhului Serbiei și înaintea reprezentanților Statului din acea vreme, care sunt la fel ca cei din ziua de azi, zicând că am ajuns pe pozitia în care să împac nu numai traiul unuia cu celălalt, ci și pe cei vii cu cei morți și morții între ei. Și am lucrat, în măsura forței mele, în acești treizeci de ani, pe această direcție: să implor această pace a lui Dumnezeu, această pace frățească între muntenegreni, între toți oamenii, astfel încât divizările noastre să fie depășite, ele fiindu-ne specifice și continuând cu un astfel de comportament.

Митрополит Амфилохије: Молим све да сачувамо мир, ако треба неко да буде суђен нека то будем ја, пустите Владику Јоаникија, свештенике и народMitropolitul Amfilohie: Îi rog pe toți să păstreze pacea. Dacă cineva trebuie arestat, să fiu eu acela, lăsați-i pe Episcopul Ioanichie, pe preoți și poporul

De asemenea, mă rog ca actuala putere din Muntenegru să înceteze să abuzeze prin organele puterii asupra poporului. În același timp, îi rog și pe oameni să nu provoace puterea, ci să lucreze împreună, venerând moaștele Sfântului Petru, făcătorul de pace și vindecătorul, și ale Sfântului Vasile din Ostrog, să se reunească în dragoste și unire frățească, cu toate diferențele care ne sunt specifice.

Aceasta este chemarea mea, ca să nu spun cerința și ceea ce este necesar. Așa mă adresez oamenilor, pentru ca ei să știe că Biserica a fost și rămâne cu ei. În acest scop au avut loc la noi aceste procesiuni, pe care unii le-au descris ca fiind politice. Nu au nimic de-a face cu politica, ci sunt procesiuni ale oamenilor care s-au întors și vor să se întoarcă la lăcașul Sfântului Petru și la moaștele Sfântului Vasile din Ostrog și să meargă pe calea lor. Acest lucru este esențial, în toate acestea. Prin urmare, este esențial ca toți, indiferent unde suntem sau cui aparținem, să revenim la calea lui Dumnezeu, la calea Sfântului Petru din Cetinje și a Sfântului Vasile din Ostrog. Aceasta este rugăciunea, cererea mea, binecuvântarea mea către toți cei din Muntenegru. Și sunt sigur că aceasta este și binecuvântarea Sfântului Petru din Cetinje”.

Un material video cu declarația Mitropolitului Amfilohie de Muntenegru, poate fi văzut la adresa: https://youtu.be/dzCOQd1WOb4 .

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020

Explorează tehnicile artistice!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Explorează tehnicile artistice!

– 15.05.2020 09:09 –
Explorează tehnicile artistice!

Află mai multe dând click AICI!
Eliberează-te! Nu te lăsa înşelat! (KSLCatalin)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Eliberează-te! Nu te lăsa înşelat! (KSLCatalin)

– 15.05.2020 06:36 –

Din păcate, în această perioadă mai mult ca oricând, circulă tot felul de “avertismente” la adresa credincioșilor ortodocși, care par a fi “binevoitoare”, ba lăsând impresia că ar veni chiar de undeva din interiorul Bisericii, de la oameni care s-ar considera pe ei înșiși mai-mult-credincioși decât alții. Toate aceste mesaje și idei privind o nouă ordine mondială, ucideri în masă, implantări de tot felul de cip-uri și vaccinuri, prin care Ortodoxia ar urma să fie pusă la pământ iar credincioșii ei anihilați, nu fac însă decât demonstrația faptului că sunt venite de la persoane care nu au nicio legătură în fapt cu Ortodoxia, ba din contră încearcă să dea naștere regulat unor tensiuni interioare, în special în sânul Bisericii, unor neînțelegeri între Arhiereii Bisericii și credincioși, sau chiar între Arhierei și clerici după cum s-a și remarcat deja în unele cazuri.

Mai mult decât atât, însă, pe lângă intenția de destabilizare relațională a Bisericii prin astfel de mesaje, adică la nivel comunitar, este urmărită și o destabilizare la nivel de individ, de credincios. Astfel că, prin aceste tertipuri - cunoscute la nivel militar și politic sub numele de diversionism - vedem regulat, deja parcă din generație în generație cum noi victime apar, rând pe rând, în timp ce altele mai vechi dispar. Dispar, într-adevăr, fiindcă din fericire această strategie de destabilizare la nivel intern expiră la fel de regulat, credinciosul care o acceptă și care cade în plasa ei ajungând sa înțeleagă, treptat, că a fost derutat de la adevărata luptă, care ar fi trebuit să aibă loc cu propriile slăbiciuni, cu propriile patimi, cu sinele, cu temerile proprii alimentate exact prin astfel de idei.

Manipularea de la televizune, de tip laic, ateist, se vede astfel având un corespondent și în “lumea religioasă”, deși este ușor de înțeles că ambele variante urmăresc o aceeași țintă: scăderea încrederii credincioșilor in propriii Arhierei, scăderea încrederii, deci, în Biserica proprie, rezultând slăbirea unității și, deci, slăbirea Bisericii în întregul ei. Iar ideile noi, privind noi ordini mondiale care s-ar impune în prezent prin stările de urgență adoptate în toată lumea, merg, desigur, pe aceeași linie, găsind un teren propice și o ocazie extraordinară prin situația de față.

Însă, cel mai periculos rămâne faptul că, pe primul loc este țintit monahismul ortodox. Prezentat astfel de către agitatori, ca și când ar fi o latură extremistă a creștinilor, diversioniștii împing la manifestări de grup acide și nervoase, urmărind ca el să pară periculos în contextul politic actual din lumea care se consideră pe ea civilizată. Astfel, ajunge sa fie supus de fapt oprobiului public, deși este invocat de aceiași oameni în termeni laudativi, pentru căștigarea încrederii adepților și a celor înclinați să se ocupe de oricare altă problemă decât de mântuirea proprie (care ar presupune schimbări interioare și renunțarea la patimi, la care se renunță atât de greu…).

Probleme mai mari apar, însă, atunci când în astfel de capcane cad, victimă, clerici, care asffel îi atrag odată cu ei și pe credincioșii din turma de care tot ei ar trebui să răspundă. Aici, totul devine ușor mai complicat, deși s-a observat că omul de rând are destulă capacitate de înțelegere și discernământul necesar încât să aleagă ceea ce trebuie cu adevărat. La urma urmei, munca, rugăciunea, deci participarea regulată la slujbe, și credința (opusă necredinței și îndoielii, fobiilor semănate regulat de alții) se știe clar în popor că reprezintă singurele arme cu care orice problemă, orice necaz și orice neajuns pot fi indepărtate, credincioșii adevărați rămânând permanet pe drumul cel bun doar prin recunoașterea propriilor slăbiciuni, prin căință și îndreptare proprie. Cine va avea astfel de preocupări sănătoase, refuzând să-și rateze mântuirea adoptând cine mai știe ce altă diversiune și distragere de la lucrurile cu adevărat importante, nu se va lăsa niciodată pradă unor metode de destabilizare, nici la nivel comunitar, nici mai ales la nivel personal.

Este lesne de înțeles cui convine și cine are de câștigat de pe urma greșelilor comise de o persoană care este manipulată regulat inducându-i-se temeri și frici care să o țină blocată în relația pe care ar trebui, și își dorește, să o aibă cu Dumnezeu. De asemenea, este lesne de înțeles că orice îndoială semănată vizavi de propriii Arhierei, adică de Sfântul Sinod, de propriul Patriarh sau de deciziile luate de aceștia, deci de lucrarea Duhului Sfânt în lumea actuală, seamănă neîncredere, care nu este nimic altceva decât necredință. Deci, cui convine această necredință și cine o induce, este iarăși lesne de înțeles.

Iar noi, pe rând, poate că da, mai oscilăm și cădem în astfel de ispite, dar trebuie să avem întotdeauna în vedere binele, frumosul, și în niciun caz răul și odiosul, fiindcă la urma urmei exact această încredere în frumos, în Bine, în liniște, în Pace, reprezintă adevărata credință, adică încrederea în Hristos. Părăsiți locurile care vă creează temeri! Renunțați la acele cărți sau pagini de internet, mai ales la programele de televizune care vă manipulează creându-vă stări de anxietate, de frică, de panică, dar imediat ce sesizați acest lucru! Verificați frecvența tonurilor, a cuvintelor legate de rău, de urât, de cel rău și altele asemenea, comparativ cu frecvența numelui lui Hristos, a binelui, a frumosului - recomandate de Sfintii Părinți în orice condiție și vreme (Altfel, atenție, puteți risca să ajungeți dependent și să vi se pară deja imposibil sa faceți un astfel de lucru!)

Prin urmare, feriți-vă de urât și de rău, refuzați-le, credeți doar în bine și în frumos, în lumină, și nu în întuneric, căci nu vă folosesc acestea toate la nimic.

Dacă ai în minte răul, urâtul, dacă îl lași să se instaleze astfel în inimă, el te va și conduce neîndoit. Te vei face slujitor acestuia, fiindcă absolut toate gândurile, vorbele și acțiunile tale vei vedea (dar, mai ales vor vedea cei din jurul tău) că vor porni de la asta. Este atât de simplu, dar se vede că totuși, creând dependență devine atât de complicat: pentru Dumnezeu, pentru mântuirea ta, alege mereu să crezi doar frumosul și Binele! Iar dacă el ți se pare, după cum îți induc alții în mod blasfemiator, că nu mai există, “minte-te” la început și reinvetează-ți-L, căci vei vedea cum exact când credeai că exista mai putin, El exista și se afla chiar lângă tine! Și vei vedea mai apoi că, deși credeai că tu l-ai inventat și că te mințeai pe tine, era în fapt Adevărul pe care mereu alții vor urmări să ți-L tot șteargă din minte cu obsesiile și minciunile, care se vădesc singure întodeauna pe ele ca fiind urâte.

Reîncepe de la primul pas: Păzește-te de rău! Iar apoi, treci odată, pentru numele lui Dumnezeu, la pasul doi: dacă tot ajunsesei să crezi că nu mai exista binele, atunci, TU fă binele! Toată lumea speriată și nefericită de astăzi te așteaptă și depinde, ca de Hristos, de tine! Alege întotdeauna Viața!

“Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă înşele cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând că sunt Eu, şi vor amăgi pe mulţi. Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri de războaie, să nu vă tulburaţi, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârşitul. Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor. Luaţi seama la voi înşivă.” (Sfânta Evanghelie după Marcu 13, 5-9)

“Nu vă lăsaţi înşelaţi. Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.”(Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 15, 33)


Cu ajutorul lui Dumnezeu,

un articol Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin


Biserica Ortodoxă Rusă s-a arătat profund alarmată de arestarea Episcopului Ioanichie de către Poliția Muntenegreană
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Ortodoxă Rusă s-a arătat profund alarmată de arestarea Episcopului Ioanichie de către Poliția Muntenegreană

– 15.05.2020 06:24 –

Biserica Ortodoxă Rusă s-a arătat profund alarmată de arestarea de către Poliția Muntenegreană, pentru trei zile, a Episcopului Ioanichie de Budimlje-Nikšić și a șapte clerici din Catedrala Nikšić, precum și de informațiile legate de tratamentul umilitor aplicat acestor clerici ortodocși. Anunțul a fost făcut de Mitropolitul Ilarion, reprezentant pe probleme externe al Patriarhiei Ruse, în cadrul unui interviu acordat RIA-Novosti, citat de Departamentul rusesc pe care Mitropolitul îl conduce.

Biserica Ortodoxă Sârbă îi avertizează pe credincioșii din Muntenegru să nu reacționeze la provocări
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Biserica Ortodoxă Sârbă îi avertizează pe credincioșii din Muntenegru să nu reacționeze la provocări

– 15.05.2020 05:50 –

Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe a condamnat cu fermitate ultima persecuție îndreptată asupra Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru și arestarea, cu o noapte înainte, a Preasfințitului Ioanichie, Episcop de Budimlja-Nikšić și a șapte preoți, de către autoritățile Muntenegrului.

Саопштење за јавност Светог Архијерејског СинодаComunicat de presă al Sfântului Sinod al Episcopilor

Biserica acuză faptul că, sub pretextul stării actuale de urgență din țară, autoritățile se folosesc de ocazie pentru “a lupta cu Biserica Ortodoxă Sârbă și cu oamenii credincioși ai acesteia.

Sfântul Sinod al Episcopilor solicită autorităților din Muntenegru să pună capăt persecuției îndreptate împotriva Bisericii și, în final, să se comporte conform standardelor civilizației, potrivit cărora libertatea religioasă este unul dintre cele mai importante drepturi ale fiecărei comunități.

În același timp, Sfântul Sinod al Episcopilor își exprimă îngrijorarea cu privire la situația care se înrăutățește în Muntenegru și speră că poporul sârb, așa cum a făcut până acum, va acționa pașnic și nu va răspunde la provocări din partea autorităților care doresc, evident, confruntarea, pentru ca Biserica Ortodoxă Sârbă și credincioșii săi să poarte responsabilitatea pentru aceasta.

Communiqué de l’Église orthodoxe serbe au sujet de l’arrestation de l’évêque JoanniceComunicat al Bisericii Ortodoxe Sârbe pe marginea arestării Episcopului Ioanichie

Este clar pentru orice persoană rezonabilă și bine intenționată că, în aceste momente, trebuie să rămânem lucizi și cu discernământ și, mai ales, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca pacea să domnească în Muntenegru și pentru ca Preasfințitul Ioanichie și preoții săi să fie eliberați imediat, fiind nevinovați”.

Свети Архијерејски Синод, Српске Православне Цркв
Îți dorești să cânți?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Îți dorești să cânți?

– 14.05.2020 10:15 –

Admitere liceu 2020


Află mai multe dând click AICI!

COMUNICAT al Sfintei Comunități a Sfântului Munte Athos, privind interzicerea de către stat a Sfintei Împărtășanii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

COMUNICAT al Sfintei Comunități a Sfântului Munte Athos, privind interzicerea de către stat a Sfintei Împărtășanii

– 14.05.2020 06:47 –

Sfânta Comunitate a Muntelui Athos a lansat în ultimele ore un comunicat, în care afirmă:

„Împărtășania divină este sursa sfințirii, mântuirii, speranței, a luminii și participării la viața Domnului și nu este în niciun caz cauza transmiterii bolilor infecțioase sau a oricărui alt rău. Acest lucru a fost mărturisit prin experiența de secole, aceasta este ceea ce învață cu bună știință Biserica noastră, este ceea ce credem permanent ca creștini și fii credincioși ai acesteia.

Biserica a fost și rămâne cea care dăruiește bunurile veșnice, Trupul și Sângele lui Hristos, prin care este posibilă unirea cu Hristos Cel Răstignit și Înviat, cucerind moartea.

Ne exprimăm tristețea pentru declarațiile publice care pledează pentru abținerea de la Dumnezeiasca Împărtășanie, subliniind că această Taină a Bisericii Ortodoxe, care este cea mai mare, este absolut necesară pentru viața duhovnicească și este imposibil ca credincioșii să fie obligați să se fie lipsiți de ea.”

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την πανδημία του κορωνοϊού

Precizând - pentru a evita să fie vânată și acuzată prin vreun abuz că s-ar împotrivi măsurilor adoptate la nivel internațional privind siguranța populației - că respectă eforturile autorităților de stat, Sfânta Comunitate din Athos a mai precizat, în mesajul său, că nimic nu are dreptul să afecteze în vreun fel posibilitatea credincioșilor de a participa la Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe, sau să ducă la limitarea libertății religioase și a cultului creștin.

Communiqué de la Sainte Communauté du Mont Athos

Continuând cu raportarea la circumstanțele dificile actuale, mesajul mai precizează:

“Există o nevoie crescută de invocare a lui Dumnezeu, de participare la mijloacele salvatoare ale Bisericii și de apelare la ajutorul dumnezeiesc și la mijlocirea sfinților, prin diferitele mijloace pe care experiența eclezială laică le cunoaște, adică prin organizarea de procesiuni cu icoane sfinte și moaște prețioase, rostirea de rugăciuni speciale, oficierea unor slujbe speciale.

Vremea de încercare va trece, măsurile restrictive vor fi ridicate treptat, dar acest proces, pe care Domnul l-a permis pentru păcatele noastre, să devină o ocazie pentru pocăința sinceră și revenirea la învățătura Sfintei Evanghelii a lui Hristos Cel Înviat, Care este nădăjde nu doar pentru un anumit segment al oamenilor, ci pentru oamenii din întreaga lume - Hristos Care alungă toată frica, căci El este Vânătorul morții.

În perioada liturgică a Sfintei Paști prin care trecem, să ne unim cu Domnul, în pocăință, dragoste, milostenie, cu înțelegere față de slăbiciunea aproapelui nostru, în răbdare, cu credință neîndoielnică și întorcându-ne cu ‘toată viața noastră către Hristos Dumnezeu’.

Hristos a înviat!”

Χριστός Ανέστη!Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι

των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω

COMUNICAT: Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a vorbit la telefon cu Sanctitatea Sa Patriarhul Irineu al Serbiei
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

COMUNICAT: Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a vorbit la telefon cu Sanctitatea Sa Patriarhul Irineu al Serbiei

– 14.05.2020 06:32 –

În urma arestării Episcopului Ioanichie de Budimlja-Nikšić și a altor șapte preoți din eparhia sa, a doua zi, Președintele sârb Aleksandar Vučić a vorbit telefonic cu Patriarhul sârb Irineu.

Υπό κράτηση ο Επίσκοπος Νίκσιτς κι άλλοι 7 ΙερείςEpiscopul de Niksic și alți 7 preoți sunt arestați...

Redăm mai jos comunicatul oficial lansat pe marginea acestei discuții:

„Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, a vorbit la telefon cu Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei, Irineu. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la arestarea Episcopului Ioanichie și a preoților Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru, exprimându-și speranța că poporul nostru va acționa pașnic și cu calm, într-un moment în care nicio persoană rezonabilă nu vrea probleme și conflict.

Patriarhul sârb Irineu a amintit că punctul culminant al relațiilor ostile ale Muntenegrului cu Biserica Ortodoxă Sârbă a debutat odată cu adoptarea legii controversate privind libertatea religioasă, cu refuzarea flagrantă a cererii Bisericii Ortodoxe Sârbe de a fi tratată la egalitate cu toate celelalte Biserici și culte și de a-i fi apărate drepturile pe care le-a avut de secole.

Патријарх Иринеј разговарао са председником Вучићем

Faptul că legea a fost adoptată în ciuda marii nemulțumiri a poporului nostru, la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an, și că acum Episcopul și preoții sunt arestați și reținuți, este o dovadă că Statul Muntenegrean persecută Biserica Ortodoxă Sârbă.

Președintele Vučić a acordat tot sprijinul său Patriarhului Serbiei Irineu și Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru în eforturile lor de a se asigura că toate problemele cu care se confruntă sunt rezolvate prin dialog, în mod pașnic, cu respect deplin și în deplina libertate a credincioșilor Bisericii Ortodoxe Sârbe și și-a exprimat certitudinea că Episcopul Ioanichie și ceilalți preoți arestați vor fi eliberați cât mai curând posibil”.

Episcopul Ioanichie, arestat noaptea, la ora 2: Uneori îmi este rușine să fiu liber, să nu fiu în închisoare, dacă ținem cont de ceea ce se întâmplă!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Episcopul Ioanichie, arestat noaptea, la ora 2: Uneori îmi este rușine să fiu liber, să nu fiu în închisoare, dacă ținem cont de ceea ce se întâmplă!

– 14.05.2020 05:57 –

După ce au fost chestionați la Centrul de Securitate din Nikšić și apoi de procurorul general (vezi știrile Lăcașuri Ortodoxe), Episcopul Ioanichie de Budimlja-Nikšić și alți șapte preoți din eparhia sa au fost reținuți alte 72 de ore, conform informațiilor oferite de Biserica Ortodoxă Sârbă (http://www.spc.rs/sr/uhapsheni_vladika_joanikije_sveshtenici_odredjeno_im_zadrzhavanje_do_72_sata).

Ухапшени владика Јоаникије и свештеници, одређено им задржавање до 72 сата

În jurul orei 2 dimineața, a nopții trecute, Episcopul a fost dus la Parchetul General, unde după o audiere de peste două ore, a mai fost reținut cu alți șapte preoți din Catedrala Nikšić: Danilo Zirojević, Željko Rojević, Ostoja Knezević, Mirko Vukotić, Vasilije Brborić, Dragan Krušić și Nikola Marojević. Preotul Slobodan Jokić nu a fost interogat, întrucât se află la spital.

Cu o zi înainte, a avut loc o procesiune în Nikšić, în cinstea hramului, Sfântul Vasile din Ostrog. Această procesiune nu fusese planificată, nefiind solicitată nici de episcop, nici de preoți. Cu toate acestea, oamenii, din proprie inițiativă, s-au adunat în număr mare în fața Catedralei din Nikšić și au pornit în procesiune. Un număr mare de polițiști a venit să-i aresteze pe Episcop și pe preoți, aceștia refuzând însă să intre în autoutilitară, mergând pe jos la centrul de securitate.

Владика Јоаникије пред хапшење: Понекад ме је срамота што сам на слободи, а не у затворуVlădica Ioanichie: Uneori mi-e rușine că sunt liber, și că nu mă aflu în închisoare…

În același timp, clericii le-au cerut oamenilor, care săriseră să-și apere Episcopul, să se disperseze și să nu atace poliția.

„Intenția poliției a fost să umilească un Episcop renumit al Bisericii lui Dumnezeu, urmărind să-l ducă la centrul de securitate, într-o mașină destinată infractorilor, pe care Episcopul a refuzat-o cu demnitate și, în timp ce oamenii s-au adunat (câteva mii), exprimându-și nemulțumirea față de o conduita atât de necivilizată a poliției, acesta a mers pe jos până la centrul de securitate”, se arată într-o declarație a Eparhiei de Nikšić.

L’évêque Joannice de Nikšić (Monténégro) a été arrêté cette nuit, à 2h du matin

Într-o declarație, citată de publicația franțuzească Orthodoxie (https://orthodoxie.com/leveque-joannice-de-niksic-montenegro-a-ete-arrete-cette-nuit-a-2h-du-matin/), Episcopul Ioanichie a spus:

„Am decis să facem doar o procesiune în jurul bisericii, dar când am văzut oamenii nu am mai putut proceda altfel. Oamenii și-o doreau.(...) Unii nu înțeleg cât de importantă este procesiunea de Sfântul Vasile Vindecătorul, pentru oamenii din orașul Nikšić și nu doar pentru ei”.

Епископ будимљанско-никшићки Јоаникије на саслушању у ЦБ Никшић

„Dacă mă arestați în numele tuturor oamenilor care au venit la procesiune, atunci totul este în ordine”, a spus Episcopul, poliției care a venit să-l aresteze în aceeași seară.

„Nu am nicio problemă cu asta, uneori îmi este rușine să fiu liber, să nu fiu în închisoare, dacă ținem cont de tot ceea ce se întâmplă. Ne arestați noaptea, ca și când am fi mafioți, criminali. Într-o țară ca a noastră, plină de mafioți, de ce nu mergeți să îi cercetați” - a mai adăugat Preasfinția Sa.

O înregistrare efectuată în momentul intervenției politiei poate fi vizionată la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=vwxzJKP8wcw . Procesiunea care a avut loc spontan la Nikšić poate fi vizualizată în filmarea aflată la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=O9Igt0b5_kI

Chiar iți place să desenezi?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Chiar iți place să desenezi?

– 13.05.2020 11:05 –

Distribuie! Trebuie sa ajunga astazi la toate fetele de clasa a VIII-a…Află mai multe dând click AICI!

INEDIT: Păstrăvăria Sfintei Mânăstiri Vechiul Valaam, sfințită în varianta modernizată
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

INEDIT: Păstrăvăria Sfintei Mânăstiri Vechiul Valaam, sfințită în varianta modernizată

– 13.05.2020 09:14 –

În ziua de 3 mai 2020, Arhimandritul Ilie a sfințit păstrăvăria reînnoită a sfintei Mânăstiri Vechiul Valaam.

În Valaamul Vechi, piscicultura a fost una dintre ramurile principale și profitabile ale mănăstirii. Începând de pe la mijlocul secolului al XIX-lea, rezervoarele cu pește apăreau în diferite locuri ale arhipelagului. Mai întâi apăreau cuștile amplasate în canalul dintre țărmul vestic al golfului Mănăstirii și o insulă mică numită „Ribni”, în care erau crescuți somoni și alți pești.

În 2002, Mănăstirea Valaam (https://valaam.ru/publishing/244684/) a reluat tradiția creștirii peștilor, bazându-se pe păstrăvul comercial.
În 2018, a devenit evident că ferma de păstrăv se învechise nu numai din punct de vedere tehnologic, ci și din punct de vedere al condițiilor tehnice și materiale. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cuștile pentru creșterea păstrăvului se degradaseră. Din cauza vânturilor puternice și a furtunilor, acestea se rupeau adesea, iar mănăstirea pierdea mare parte din păstrăv și somon. Reparațiile și finalizarea constantă a cuștilor, improvizațiile, au dus la umplerea treptată a golfului cu cuști neutilizate.

Valaam reinvigorating tradition of Old Valaam with new trout farm

Pentru păstrarea și dezvoltarea fermei de păstrăv, s-a decis reconstrucția sa completă, susținută de binefăcătorii mănăstirii. Datorită ajutorului lor, reconstrucția fermei de păstrăv a fost finalizată în doar șase luni. Proiectul de echipare a fermelor de păstrăv a fost implementat conform cerințelor moderne de mediu, sanitare și igienice și altor standarde pentru fermele de cuști din Rusia.

Возрождение традиций Старого Валаама. Форелевое хозяйство монастыряRenașterea tradițiilor din Valaamul Vechi. Păstrăvăria mănăstirii…

Pe 3 mai 2020, Arhimandritul Ilie a sfințit ferma de păstrăv reînnoită. Acesta va permite de acum creșterea a 80-150 de tone de păstrăv curcubeu de înaltă calitate, care va fi oferit ca hrană fraților, pelerinilor și oaspeților mănăstirii.

Până în prezent, complexul include 18 cuști cu o suprafață totală de peste 3.500 m2. Fermele sunt rezistente la îngheț și la valuri înalte de până la 2,5 metri, fiind realizate după o tehnologie norvegiană și fiind consolidate cu protecție suplimentară împotriva gheții.

În apropierea cuștilor, pe un ponton plutitor, sunt instalate un hangar pentru stocarea și primirea materiilor prime, cu posibilitatea de depozitare modernă a furajelor, de până la 30 de tone, și alte încăperi specializate în exploatarea instalațiilor, utilități, o cameră de operatori și o consolă de securitate. De asemenea, în hangar există un incubator și un laborator cu piscină de creștere a puietului. În primăvara acestui an, au început pregătirile pentru introducerea în noul atelier de incubație a icrelor provenite din Danemarca.

Mâncarea organică de pește este achiziționată special din Finlanda. Hrănirea peștilor se realizează conform unei scheme special dezvoltate, în funcție de temperatura apei (cu cât este mai mare, cu atât se consumă mai multe alimente).

Pentru viitor, este planificată deschiderea unui mic atelier de producție pentru prelucrarea mai bună a păstrăvului în produse semifinite: file, chiftele, afumat, fript, congelat.

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020

Împotriva aroganței și isteriei anti-ortodoxe a guvernului!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Împotriva aroganței și isteriei anti-ortodoxe a guvernului!

– 13.05.2020 09:09 –

Într-un comunicat (http://www.spc.rs/eng/node/74766) publicat de Biserica Ortodoxă Sârbă, se arată: Comunitatea Bisericii Ortodoxe Sârbe din Berane își exprimă dezacordul și revolta publică la adresa tratamentului agresiv la adresa preoților ortodocși, pe care poliția din Berane (Muntenegru) și parchetul l-au adoptat, persecutându-i fără motiv.

SPCO Berane: Arrogance and anti-Orthodox hysteriaСПЦО Беране: Осионост и антиправославна хистерија црногорске власт

Despre ce este vorba mai exact: preoții și călugării din Mănăstirea Durđevi Stupovi, după cum s-a explicat în anunțul oficial al Eparhiei de Budva-Niksic ( http://www.spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_eparhije_budimljanskonikshitshke_4 ), respectând fidel măsurile impuse prin starea de urgență și de către Guvernul Muntenegrului, privind distanțarea socială, de Ziua Sfântului Gheorghe (6 mai 2020), au decis să efectueze o procesiune cu rugăciune pe străzile orașului, pentru sănătatea tuturor cetățenilor localității.

Deși măsurile impuse de stat au fost respectate și nu au făcut altceva decât să-și îndeplinească datoria pastorală, necesară pentru viața fiecărui credincios, aceștia s-au confruntat cu un comportament agresiv din partea poliției și a parchetului locale, fiind arestați și interogați de poliția din Berane, totul manifestându-se sub forma unei perioade de detenție și a unui interogatoriu de câteva ore, care a durat, mai precis, între orele 17 și 22.

Five priests criminally charged for Saint George’s day procession in MontenegroCinci preoți acuzați penal pentru procesiune la Ziua Sfântului Gheorghe, în Muntenegru

Comunicatul mai amintește că, deși singurul “păcat” al preoților nu a fost decât acela de a sluji zelos pentru Dumnezeul Treimic și în folosul duhovnicesc si trupesc al oamenilor credincioși din Berane, procurorul de stat din oraș, Marko Bojović, a solicitat să fie interogați în fața lui și i-a chemat în calitate de inculpați.

În comunicatul în care își exprimă dezacordul profund, comunitatea locală de credincioși apreciază că totul s-a întâmplat doar în “scopul de a umili preoții ortodocși (ceea ce înseamnă și întregul popor ortodox din Berane)”.

“Este deosebit de important să subliniem faptul (și să informăm procurorul despre aceasta) că măsurile Guvernului Muntenegrului nu interzic rugăciunea ca act (chiar dacă o astfel de măsură nu este proclamată în monitorul oficial), ci permit toate activitățile ‘importante pentru sănătatea și viața cetățenilor’. Rugăciunea către Dumnezeu, prin a Cărui voință a fost creată lumea, este fără îndoială o activitate umană de o importanță crucială pentru sănătatea și viața omenească”.

Comunicatul credincioșilor mai avertizează autoritățile să îi scutească pe credincioșii ortodocși și pe preoții lor de “aroganța și de isteria lor anti-ortodoxă”.

Lăcașuri Ortodoxe, 2020

Curtea respinge dosarul deschis împotriva Bisericii Ortodoxe a Ciprului, acuzată... de spălare de creier
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Curtea respinge dosarul deschis împotriva Bisericii Ortodoxe a Ciprului, acuzată... de spălare de creier

– 13.05.2020 09:07 –

În 2017, o familie a deschis un dosar împotriva Mitropolitului Atanasie de Limassol, a starețului Epifanie al Mănăstirii Machairas și a Bisericii Ortodoxe Cipriote, pentru „spălarea creierului” tânărului fiu devenit călugăr. O altă familie s-a alăturat aceluiași proces, solicitând 2 milioane de euro drept despăgubire pentru „daune morale”. Conform mărturiei primei mame, fiul ei, care avea 28 de ani când l-a cunoscut pe Mitropolitul Atanasie, era „puternic, energic și descuiat la minte, cu multe planuri; era boem, cu simțul umorului, o persoană de viață; îi plăceau boxul, vânătoarea, tirul și scufundările. “

„Nu avea nicio legătură cu religia și avea o relație serioasă cu o fată cu care intenționa să se căsătorească. Toate acestea s-au schimbat însă când bătrânul [Mitropolitul Atanasie] a apărut în viața lui. Fiul meu a început să se spovedească și să se împărtășească în fiecare săptămână”, își amintește mama adoptând o mină întristată pentru acestea.

Acum, cu trei ani mai târziu, Judecătoria regională din Limassol a decis respingerea procesului și acordarea cheltuielilor de judecată în favoarea inculpaților ecleziastici și împotriva reclamanților, după cum relatează Agenția ortodoxă grecească de știri Romfea ( https://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/36986-athoos-o-lemesou-athanasios-gia-upothesi-prosilutismou ).

Publicația rusească Orthodox Christianity (https://orthochristian.com/130995.html ), amintește că, în hotărârea sa, instanța a constatat că sarcina care i-a revenit de fapt a fost aceea de a stabili dacă fiul repectivei familii și-a dedicat „sufletul și trupul monahismului” din proprie voință sau dacă ar fi fost rezultatul „controlării minții, al spălării creierului și al prozelitizmului” din partea Mitropolitului Atanasie.

Curtea a constatat că „decizia fiului de a urma cursul pe care l-a avut în cele din urmă, adică monahismul, este rezultatul propriei sale voințe și judecăți. Traseul pe care care l-a urmat după o reflecție intensă, așa cum a spus el, este cel care i s-a potrivit și cel care l-a dus la împlinire, satisfacție și bucurie în alegerea sa. Iar aceste sentimente, el le trăiește încă și astăzi, fără urmă de remușcare”.

Înalpreasfinția Sa nu a exercitat nicio presiune psihologică, a mai constatat instanța, conform surselor amintite mai sus.

În plus, instanța constată că, pe lângă mărturisirea fermă a călugărului, cum că a ales această cale din propria sa voință, există și alte fapte care resping acuzațiile reclamanților. De exemplu, în 2006, tânărul discutase cu Mitropolitul Atanasie, dacă ar trebui să-și încheie doctoratul, iar Înaltpreasfinția Sa l-a sfătuit să nu renunțe la studii, ci mai degrabă să termine proiectul, în defavoarea programului său strict de la mănăstire.

Într-un final, nu numai că acesta și-a încheiat doctoratul, dar a avut și texte publicate în reviste de renume mondial.

Pentru presiunea psihologică exercitată de familia tânărului, prin astfel de acțiuni și prin insistențe nesănătoase, asupra vieții acestuia, membrii familiei nu au primit nicio pedeapsă din partea judecătorilor, așa după cum au solicitat și după cum s-ar fi întâmplat în caz invers… Iar ei neîntristându-se pentru aceasta, și fără a se auto-acuza pe sine, înseamnă că dosarul nu fusese deschis din grijă față de tânăr, ci dintr-o aversiune împotriva monahismului, manifestată la această oră mai mult ca oricând în întreaga lume…

Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 13.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 13.05.2020

– 13.05.2020 09:04 –

În ziua de 13.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Răspunsul Sfântului Ioan Valahul, exact acum, la vreme de… negocieri
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Răspunsul Sfântului Ioan Valahul, exact acum, la vreme de… negocieri

– 12.05.2020 15:57 –


Răspunsul Sfântului Ioan Valahul, la vreme de… negocieri - astăzi, la zi specială de cinstire.
“Cred în adevăratul Dumnezeu, Care S-a răstignit pe cruce pentru noi, și doresc cu bucurie să-mi dau viața pentru Hristos, decât să mă turcesc și să mă însoțesc cu tine!” (mai 1662)

În Biserica Română se încearcă, în aceste zile, negocierea și acceptarea deschiderii propriilor uși după condițiile care ar urma să fie respectate de acum la nivel intern, impuse din exterior.

Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lăcașuri Ortodoxe, 12 mai 2020 - KSLCătălin
Pentru ca ușile să fie cu adevărat și pe deplin deschise, exact ca mai înainte…


Rugăciune către Părinți. Un strop de libertate pentru omul obișnuit (Pr. Gheorghe Colțea)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Rugăciune către Părinți. Un strop de libertate pentru omul obișnuit (Pr. Gheorghe Colțea)

– 12.05.2020 14:09 –
https://lacasuriortodoxe.ro/video/?video=63

Rugăciune către Părinți: “Mai rugați-vă voi, din lumea voastră, pentru a ne putea întoarce în strana pe care ne-ați lasat-o.”

Înregistrare video integrală a unui cuvânt rostit de Pr. Gheorghe Colțea, Protopop de Bran-Zărnești, la Duminica a IV-a după Sfintele Paști, în Biserica din Moieciu de Jos - 10 mai 2020.
TIPICUL PRESCURTAT, sau… păstorul care-și prăduiește propria turmă
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

TIPICUL PRESCURTAT, sau… păstorul care-și prăduiește propria turmă

– 12.05.2020 07:07 –

“Slujbele dumnezeiești, prin compoziția lor, conțin toată plinătatea învățăturii dogmatice a Bisericii și pornesc calea spre mântuire.(*) Ele prezintă o bogăție duhovnicească fără de preț. Cu cât sunt oficiate mai pe deplin și cu cât mai precis(**), cu atât participanții primesc mai mult de la ele. Cei care le oficiază nepăsători și care le scurtează prin lene, își jefuiesc turma, lipsind-o de pâinea sa zilnică, fură de la ea cea mai valoroasă comoară.
(...)
În zilele prescrise este necesar să se respecte citirile din Vechiul Testament și să se oficieze Litia.

Utrenia trebuie oficiată dimineața. Oficierea Utreniei seara, cu excepția cazului în care se ține Slujba Privegherii de Toată Noaptea, nu este admisă, deoarece, făcând acest lucru, în mod esențial slujba de dimineață, care este foarte necesară pentru credincioși, este desființată; chiar și o scurtă participare la biserică, dimineața, are un efect benefic asupra sufletului, în timp ce sfințește și dă direcție întregii zile. Cei șase Psalmi nu trebuie scurtați; de asemenea, este necesar să citiți Psalmii Laudelor în întregime. Cititul nu trebuie să ia locul cântării, decât atunci când nu există absolut nimeni care să poată cânta, deoarece efectul cântării este mult mai puternic decât cititul și foarte rar cititul este capabil sa se substituie cântatului. Nu îndrăzniți să părăsiți Theotokia (Imnurile Maicii Domnului) după Tropare și alte imnuri, căci în ele ne-a fost dată temelia credinței noastre - înțelegerea Întrupării Fiului lui Dumnezeu și a Iconomiei Dumnezeiești.

Ceasurile trebuie să fie oficiate exact, fără omisiuni, deoarece sunt și așa atât de scurte. Toți cei trei Psalmi ai fiecărui Ceas trebuie citiți, precum și Troparele atribuite și alte rugăciuni. La sfârșitul fiecărui Ceas trebuie să se acorde o atenție deosebită rugăciunii, care exprimă semnificația evenimentului sacru comemorat la ora dată.

Liturghia trebuie să fie oficiată, dacă este imposibil zilnic, atunci cel puțin în toate duminicile și sărbătorile Bisericii, fără a ține cont de numărul credincioșilor care pot participa la slujbă. Liturghia este jertfa fără de sânge pentru întreaga lume și este datoria preotului să o oficieze atunci când este necesar. Este interzis cu desăvârșire să se omită vreo parte din cartea de slujbe. De asemenea, este necesar să se citească imnurile rânduite pentru Liturghie. (...) Psalmul 33 este înlocuit doar în timpul Săptămânii Luminoase, prin cântarea „Hristos a Înviat”; în ceea ce privește restul anului, acesta trebuie citit sau cântat pentru învățăturile sale și nu există nicio justificare pentru omiterea sa.

Troparele care sunt rânduite pentru fiecare Liturghie trebuie să fie cântate, și în ordinea lor corespunzătoare, deoarece acestea sunt parte festivă a Liturghiei. Tipicul Bisericii se referă, de asemenea, la păstrarea cu exactitate a ordinii citirilor Apostolului și Evangheliei. Dacă se respectă acest lucru, atunci pe parcursul întregului an, în acele biserici unde slujbele se țin zilnic, Evanghelia, precum și Apostolul, se va ajunge să fie citite în întregime. Această ordine necesită citirea ciclică absolut; înlocuirea sa cu citirile festive se întâmplă doar în zilele de sărbătoare specială, dar nici atunci lectura ciclică nu este omisă; se citește în ziua precedentă, împreună cu lecturile obișnuite: în zilele de sărbătoare de rang mediu se citesc lecturile consecutive și festive. Citirea numai a lecturilor festive, adică omițând pe cele obișnuite, este numită „iraționalitate” de Tipic, deoarece atunci când se face acest lucru, întregul sens al împărțirii lecturilor după rânduiala specifică este transgresată, iar cei care fac acest lucru demonstrează lipsa lor de înțelegere (a sensului împărțirii).

Tot păstorul, în timp ce se oficiază slujbele divine, trebuie să le îndeplinească într-o măsură cât mai precisă și cu o slujire cât mai bună, astfel încât, aducând beneficii duhovnicești celorlalți, el însuși în Ziua Răsplătirii să poată fi asemănat cu slujitorul care a adus cei zece talanți și a auzit: slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune.”

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
un articol Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin
traducere după Sfântul Ioan Maximovici, o expunere din timpul Consiliul Ierarhilor Bisericii Ortodoxe Ruse de Peste Hotare (anul 1951).
Pentru ca ușile să fie larg deschise...

* articolul de față vine în completarea articolului “UNDE GREȘIM acum? TIPICUL PRESCURTAT…” - KSLCătălin, 9 mai 2020 (https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/24113.html)
** vezi articolul “Când pietrele nu vor mai vorbi…” - KSLCătălin, 4 martie 2020 (https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/23975.html)
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 12.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 12.05.2020

– 12.05.2020 00:01 –

În ziua de 12.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Cine a închis bisericile? Sau, cum a început totul: OSÂNDIREA CELUILALT… (KSLCătălin)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cine a închis bisericile? Sau, cum a început totul: OSÂNDIREA CELUILALT… (KSLCătălin)

– 11.05.2020 14:54 –

Să se fi scurs, oare, atât de mult timp, încât să fi rămas cu totul uitate strigătele disperate ale celor care, crezându-se în interiorul Bisericii, se îmbulzeau să o discrediteze, însetați după așa-zisa “dreptate”, așezându-se seară de seară în fața televizoarelor și participând satisfăcuți la acțiunea de lapidare a unor clerici, pentru fapte despre care propriii avocați susțineau îndreptățiți că li s-ar fi înscenat?

Sunt exact 3 ani * de când, pentru prima dată, Europa libertină avea să tacă atunci când un preot și - fiindcă nu era îndeajuns - un episcop, ortodocși din România, erau supuși pedepselor și oprobiului public, înainte de o cercetare și de judecata legale, pentru așa-zise fapte pe care aceeași Europă, altfel, se luptă din răsputeri să le promoveze, acuzând pe orcine și-ar permite să i se opună, ca fiind “intolerant”.

Dacă te numeri printre cei care s-au arătat bucuroși atunci când aceste lucruri de mai sus s-au întâmplat, crezând pe clevetitori, dacă și tu te-ai aflat printre cei care atunci au strigat: Vinovat!, atunci înseamnă că tocmai te-ai alăturat celor prin care ușile bisericilor, mai nou, s-au încuiat.
“Era unul din părinți, anume Nicon, și petrecea în Muntele Sinai. Și s-a întâmplat unui tânăr, de a intrat în casa unui egiptean și, aflând pe fiica lui singură, a căzut cu ea în păcat, apoi a învățat-o pe ea să zică: Ava Nicon mi-a făcut mie aceasta. Deci, după o vreme, venind tatăl ei, a aflat de aceasta și, luându-și sabia, s-a dus la stareț și bătând în ușă, a ieșit starețul. Și ridicându-și mâna ca să-l ucidă pe el, îndată i s-a uscat.
Apoi, întorcându-se acasă, egipteanul a spus celor mai bătrâni din sat și ei au trimis după stareț și l-au adus. L-au bătut, rănindu-l, și voiau să-l gonească pe el, dar el i-a rugat, zicându-le: Lăsați-mă, pentru Dumnezeu, ca aici să mă pocăiesc!
Deci, l-au pus pe el 3 ani într-un loc, mai departe, poruncind ca nimeni să nu meargă la dânsul. Și a făcut acei 3 ani, venind în fiecare Duminică, căindu-se, la biserică. Și, se ruga tuturor, zicându-le: Rugați-vă pentru mine!

Iar, mai pe urmă, acela ce făcuse păcatul și care aruncase vina asupra starețului s-a indrăcit și s-a mărturisit înaintea tuturor, zicând: Eu am făcut păcatul acesta și am năpăstuit pe robul lui Dumnezeu! După aceea, mergând tot poporul se căia înaintea starețului: Iartă-ne pe noi, ava! Ca să vă iert pe voi, vă iert, dar, ca să mai petrec aici, cu voi, nu voi petrece, de vreme ce nimeni nu s-a aflat din voi, având socotire dreaptă, ca să mă miluiască pe mine. Și, așa s-a dus de acolo.”**

Nu contează dacă cel pe care îl judeci și pe care l-ai osândit a fost sau nu a fost vinovat. Ci ceea ce contează cu adevărat, este ca nu cumva să te fi numărat și tu între aceia care s-au grăbit atunci și l-au judecat! Să recunoaștem că merităm ceea ce ni s-a întâmplat și că nu altădată, ci chiar și în acest moment, nevrând să conștientizăm ce am făcut, continuăm liniștiți să trăim în păcat.***
La Sfântul Sinod din Niceea, Sfântului Împărat Constantin unii episcopi și clerici îi scriau lucruri rele, unul la adresa celuilalt. Văzând aceasta, Împăratul a poruncit să fie adusă o lumânare aprinsă și, necitind scrisorile acelea, le-a ars pe loc, zicând:
“Chiar de aș fi văzut cu ochii mei pe vreun episcop, preot sau monah în vreun lucru de păcat, l-aș fi acoperit cu haina mea, ca nimeni să nu-l vadă pe el greșind!”.****

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
un articol Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin
Pentru ca ușile să fie larg deschise, va continua…

* Vezi articol “CRISTIAN POMOHACI. Am vazut usile larg deschise si presa predicand in Biserica…” - KSLCătălin, 4 august 2017 ( https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/14692.html )
** relatare din Cartea Sfinților, pentru ziua de azi, 11 mai 2020 - ( https://lacasuriortodoxe.ro/cartea-sfintilor/?y=2020&m=05&d=11 )
*** Vezi articol “UNDE GREȘIM acum? TIPICUL PRESCURTAT…” - KSLCătălin ( https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/24113.html )
*** întemeiere pe o relatare din Cartea Sfinților, la Cuviosul Părinte Vitalie Monahul ( https://lacasuriortodoxe.ro/cartea-sfintilor/?y=2020&m=04&d=22 )

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 11.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 11.05.2020

– 11.05.2020 00:00 –

În ziua de 11.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 10.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 10.05.2020

– 10.05.2020 00:02 –

În ziua de 10.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


UNDE GREȘIM acum? TIPICUL PRESCURTAT… (KSLCătălin)
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

UNDE GREȘIM acum? TIPICUL PRESCURTAT… (KSLCătălin)

– 09.05.2020 10:46 –


Auzim această întrebare din ce în ce mai des în zilele noastre, dar mereu formulată la timpul trecut, ca și când “pedepsele de la Dumnezeu” - așa cum ne permitem noi să numim, de fapt, îndepărtarea benevolă de El și, deci, ieșirea de bunăvoie de sub binecuvântarea Sa - ar fi rezultatul unor acțiuni deja trecute.
- Unde să fi greșit noi, oare, Doamne?

În ce privește prezentul, însă - singurul timp real în care, lucrând, ne și putem mântui - asupra lui nu ne convine să ne întrebăm, ori să ne căim pentru vreo stare actuală de păcat. Continuăm, deci, cu nepăsare să persistăm în ea.

Normal, ne convine să considerăm mereu că păcatul ar fi rămas undeva în trecut, iar că pe viitor nu-l vom mai săvârși. Dar de fapt și în trecut, ca și în timpul ce va veni din viitor, păcatul s-a săvârșit și se va săvârși tot prin prezent.

Să nu ne mai scundem de bunăvoie sub vălul duhului înșelător al acestei lumi - care își trădează din ce în ce mai des și mai ușor prezența, bucurându-se deja de o mare agreare din partea oamenilor - pentru a nu mai întârzia continuu să admitem că nu în trecut, ci în prezent, exact acum greșim.
Lăcașuri Ortodoxe,
pentru ca ușile să fie larg deschise…

***
Exact acum…
...scrierile Sfinților Părinți par “exagerări”, iar rânduielile hotărâte de ei nu mai pot fi văzute altfel decât “chestii de mânăstiri”.

Manifestări ale Duhului Sfânt prin Sfinții Părinți, citirile la strană, în majoritatea bisericilor, se scurtează drastic, fără cunoștința credincioșilor, de cele mai multe ori chiar la îndemnul păstorului lor, iar sinaxarele zilnice, centrale în slujbe, cu bogăția modelelor sfinților, sunt rezumate la înșirarea rapidă a numelor*.

‘Sfântul Părinte călugăr Avacum de pe Muntele Athos, din Mânăstirea Marea Lavră, întrebat despre cum să procedăm astfel încât, prin asociația noastră, să putem ajuta ca viața ortodoxă să înflorească:
- Aveți pentru noi un cuvânt, un sfat?

Acest călugăr isihast ne-a dat un răspuns surprinzător, ținând cont că venea din partea unui monah a cărui trăire duhovnicească se bazează în principal pe rugăciune neîntreruptă în propria chilie:
“- Fii foarte credincios Tipicului, iar el îți va dărui ție duhul Bisericii”.

El a insistat mai presus de toate - ca reprezentând baza trăirii creștine - pe acest respect față de Tipic, față de toate rânduielile, toate atitudinile și toate mișcările pe care tradiția Bisericii ni le prescrie în timpul slujbelor’**.

Tipicul nostru bisericesc nu este o compilație de reguli moarte și nu este rodul unor rânduieli abstracte ce țin de slujbă, ci a fost imprimat experienței duhovnicești a sfinților asceți, care au ajuns să înțeleagă pe deplin profunzimile spiritului uman și legile vieții duhovnicești. Sfinții Părinți înșiși au purtat bătălia cu neputințele sufletului și trupului, și li s-au descoperit mijloacele de vindecare a acestora; au ajuns să înțeleagă foarte bine calea rugăciunii luptătoare (a podvigului) și puterea rugăciunii***.

Să luăm aminte: Tipicul Bisericii este un ghid de instruire și școlarizare în rugăciune, și cu cât el este mai respectat, cu atât se va obține mai mult câștig.

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
un articol Lăcașuri Ortodoxe, mai 2020 - KSLCătălin
Pentru ca ușile să fie larg deschise, va continua…

* vezi articolul “Când pietrele nu vor mai vorbi…” - KSLCătălin, 4 martie 2020 (https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/23975.html)
** întemeiere pe o mărturisire a Pr. Arhim. Placide Deseille, Cununa binecuvântată a anului creștin
*** după Sfântul Ioan Maximovici, într-o expunere din timpul Consiliul Ierarhilor Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare (1951)
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 09.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 09.05.2020

– 09.05.2020 00:01 –

În ziua de 09.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Un nou material video (4:04 min), care merită să fie urmărit și… așteaptă și de la tine să fie distribuit!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Un nou material video (4:04 min), care merită să fie urmărit și… așteaptă și de la tine să fie distribuit!

– 08.05.2020 15:35 –

https://lacasuriortodoxe.ro/video/?video=62


Daca ai intre cunostintele tale eleve de clasa a VIII-a, este momentul perfect sa distribui acest videoclip care surprinde, doar intr-o mica masura, frumusetea din realitate.
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 08.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 08.05.2020

– 08.05.2020 00:03 –

În ziua de 08.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 07.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 07.05.2020

– 07.05.2020 00:01 –

În ziua de 07.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Cu ușile larg deschise: Chemarea la Înviere!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Cu ușile larg deschise: Chemarea la Înviere!

– 06.05.2020 10:09 –


Și se făcea că...

...săpam în jurul unui mormânt, plantând flori albe ca o bordură în jurul lui, gândindu-mă la timpul ascuns în el. Un soare luminos, prin aerul curat frumos albastru, făcea ca totul să fie, cu toate astea, încântător. Dar, dintr-o dată, mi s-a părut că un înger, ușor aplecat, săpa acum, în locul meu. Și-am auzit:
- Vă plângeți mereu, că vreți să stați în el! Și vă sfădiți cu Dumnezeu, că nu vă mai iubește, că ține ușile încuiate și nu vă lasă să mai intrați în el. Dar ușile, acum, sunt larg deschise, ca să ieșiți și s-arătați și, tot acum, să faceți ce-ați învățat și ați văzut atâtea zeci de ani că face El!

- Și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. (Sfânta Evanghelie după Marcu, 16)

- Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus. (Sfânta Evanghelie după Ioan, 20)

- Deci suspinând iarăşi Iisus întru Sine, a mers la mormânt. Şi era o peşteră şi o piatră era aşezată pe ea.(...) Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis. Şi zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară! (Sfânta Evanghelie după Ioan, 11)

Și am continuat, zicând în cugetul meu:
- mergeam să ne rugăm, și știam ce facem;
- aprindeam o lumânare, și știam că facem ce trebuia;
- stăteam 2-3 ore înăuntru, și știam la fel de bine ce făceam…

Dar, acum, cum să mai știm ce e mai bine să facem noi? Ce să-nvățam acum din toate astea? Și am primit pe loc răspuns:
- Când copilul stă în bancă, e chemat să învețe. Dar când este scos la tablă, e chemat să aplice ceea ce a învățat. Acum nu mai este acea vreme de învățat. Acum e timpul de aplicat!

Duhovnicul meu,
la Sărbătoarea Sfântului și Dreptului Iov mult-răbdătorul, 2020

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 06.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 06.05.2020

– 06.05.2020 00:00 –

În ziua de 06.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Fiindca multi sunt suparati si tulburati de ganduri rele…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Fiindca multi sunt suparati si tulburati de ganduri rele…

– 05.05.2020 08:36 –

Fiindca multi sunt suparati si tulburati de ganduri rele, iar, mai mult, de cele hulitoare, pe care vrajmasul le aduce, drept aceea, de folos ne este, ca sa le cunoastem pe ele si sa le deosebim, cand sunt spre pacat, si cand nu. Sa ne deprindem a ne tamadui de ele si sa le izgonim.


Ca in trei chipuri se intampla tulburarea in ganduri: pentru necuratie, pentru necredinta si pentru defaimare. Asupra acestor tulburari, doctoria este in acest fel: Mai intai, trebuinta este sa stim ca, a avea ganduri rele, nu este nici un fel de pacat, cand mintea si voia omului nu se unesc cu aceste ganduri, iar, mai ales, cand le si urasc pe ele si nu le vor. Iar, cand cu acele ganduri, mintea si voia omeneasca, de buna voie, se indulcesc cu ele si le pastreaza in inima, binevoitoare fata de ele, atunci acele ganduri sunt pacate de moarte.

Iar daca pe ele noi le uram si nu le voim, ci ele singure navalesc asupra mintii noastre, iar noi ne intoarcem la ele, atunci putem crede, ca nu este vointa noastra intru ele si nu-i nevoie a ne tulbura in cugetul nostru. Ca ele, mai mult ne inmultesc noua plata de la Dumnezeu, atunci cand ne supara tare si noi le biruim pe ele si nu le primim.

Dumnezeului nostru slava, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Invatatura a Sfantului Dimitrie al Rostovului, despre gandurile cele hulitoare
Ceva mai înalt decât toată logica și înțelepciunea masculină din lume…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ceva mai înalt decât toată logica și înțelepciunea masculină din lume…

– 05.05.2020 07:28 –
A treia duminică de după Paște nu este dedicată Apostolilor sau altor sfinți mari canonizați pentru marile lor lucrări și nevoințe, ci femeilor obișnuite, ale căror istorii și slujiri sunt cuprinse nu doar în câteva rânduri din Sfânta Evanghelie. Aceste femei și-au urmat neîncetat Învățătorul și au desfășurat o lucrare obișnuită, obișnuită pentru femei, cunoscută oricărei gospodine din vremurile noastre: au spălat, au curățat casa, au gătit mâncare și făceau toate cumpărăturile necesare. Printre ele s-au aflat și Maria, numită Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, şi Suzana şi multe altele care slujeau din avutul lor (conform Luca 8: 2–3). Ioana, soția iconomului lui Irod, și-a slujit Iubitul Învățător cu bogăția ei; ea a salvat capul Sfântului Înaintemergător și Botezător Ioan, care a fost ucis la îndemnul Irodiadei, și l-a păstrat în Muntele Măslinilor. Maria lui Cleopa, rudă a lui Hristos, se presupune că era soția lui Cleopa, fratele logodnicului Iosif. Despre Suzana știm doar că ea L-a slujit pe Hristos prin cele materiale; adică era o femeie înstărită care îi ajuta pe Apostoli cu bani. Iar Maria Magdalena a fost de asemenea slăvită pentru osteneala ei, ca fiind Întocmai cu Apostolii. După cum știm din Evanghelii, pentru credința ei înflăcărată, Domnul Înviat îi apare ei mai întâi.

Slujirea lor pentru Hristos nu se deosebea prea mult de ceea ce făceau acasă, dar Biserica le slăveste în egală măsură cu Apostolii și făcătorii de minuni. Mai mult decât atât, Apostolilor și rugătorilor profunzi nu li s-a dezvăluit cea mai mare taină a noii credințe - Învierea lui Hristos - ci acestor femei simple, care și-au îndeplinit în liniște slujirea umilă, ingenuă.

Ziua femeilor purtătoare de Mir este triumful iubirii nevinovate femeiești, deasupra lucrării masculine pragmatice. Prevalaseră până în acea zi, cele mai pline de întristare și mai înspăimântătoare circumstanțe din viața Bisericii care se născuse. Învățătorul a fost Răstignit, Apostolii risipiți, iar Trupul lui Hristos fusese ascuns într-un mormânt, sigilat cu o piatră uriașă lângă care se afla o pază înarmată. Ce ar fi făcut bărbații într-o situație similară? S-ar fi dus să-și găsească tovarășii și să se înarmeze până în dinți pentru a trece de paznici. Și-ar fi adus niște unelte pentru a muta imensa piatră de lângă mormânt. Dar nu existau bărbați în jur - bărbații uitaseră de vitejie și de datorie și pur și simplu fugiseră, iar aceste femei obișnuite, slabe, știau pur și simplu că trebuie să meargă și să ungă Trupul Iubitului lor Învățător cu mir de preț mare. Tot restul le interesa mai puțin. Au mers și au discutat între ele: Cine va muta piatra departe de mormânt. pentru noi? Și fără a găsi un răspuns, ele au crezut doar în felul lor de femeie că, într-un fel, va ieși bine.

Orice bărbat care s-ar fi putut găsi în compania lor s-ar fi obosit să încerce să le invite la rațiune și și-ar fi pierdut mințile. Dar ele au crezut și au mers pur și simplu acolo. Și când au ajuns la mormânt, paza s-a dovedit că dormea, piatra s-a rostogolit și la mormânt stătea… un înger, care le-a spus să alerge și să le spună Apostolilor despre Vestea Cea Mare pe care o au despre Învățătorul lor Înviat. Iar această veste extrem de importantă a credinței noastre a fost cumpărată cu dragostea de nesecat a femeilor, care s-a dovedit a fi mai mare decât toată logica și înțelepciunea masculină din lume! În această zi lumea a aflat că dragostea adevărată este lipsită de rațiune - este mai presus de rațiune. Iubirii arzătoare și inimii iraționale i-au fost dezvăluite Cerurile și toate tainele universului, iar această inimă aparținea femeilor obișnuite.

Ziua femeilor purtătoare de mir ne dezvăluie înălțimile slujirii de zi cu zi a femeilor, pe care bărbații de multe ori nici nu o observă. La urma urmei, îndeletnicirea casnică liniștită a oricărei femei de pe pământ a dobândit în această zi o semnificație inedită și universală. În epistola Apostolului sfânt Petru se află aceste cuvinte remarcabile, care vorbesc direct despre acest lucru:

“Asemenea şi voi, femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, aşa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă cuvântului, să fie câştigaţi, fără propovăduire, prin purtarea femeilor lor, văzând de aproape viaţa voastră curată şi plină de sfială.” (Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 3: 1–2).

Bunicile noastre care se trezeau devreme în zorii zilei pentru a coace plăcinte pentru nepoții lor iubiți și erau gata să ni se dăruiască până la sfârșit, sunt purtătoarele de mir. Mamele noastre care stăteau zi și noapte la căpătâi când eram bolnavi, care se bucurau de cele mai mici reușite ale noastre și se rugau pentru noi când nu reușeam, sunt purtătoare de mir. Nevestele noastre obosite de la lucru, uitând de ele în timp ce se grăbesc spre casă să ne pregătească cina și să ne spele șosetele, sunt nevoitoarele [lucrătoare în asceză]. Dragostea lor plină de sacrificiu, răbdarea și purtarea umilă de zi cu zi a crucii lor fac ca viețile noastre agitate și îmbolnăvite și deformate de patimi să fie mai luminoase și mai bune; iar singurul lucru pe care îl putem face, este să fim iubitori, grijulii și infinit de recunoscători.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe 2020, după un articol de Denis Akhalashvili / https://pravoslavie.ru/112355.html )
Vaduva nepotului Sfântului Țar Nicolae al II-lea s-a mutat la Domnul, la vârsta de 93 de ani
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Vaduva nepotului Sfântului Țar Nicolae al II-lea s-a mutat la Domnul, la vârsta de 93 de ani

– 05.05.2020 06:37 –
Olga Kulikovskaya-Romanova, văduva nepotului Țarului sfânt mucenic Nicolae al II-lea, Tihon Romanov, fiul Marii Ducese Olga Alexandrovna [sora țarului Nicolae al II-lea ] s-a mutat la Domnul în ajunul Sărbătorii Femeilor Mironosițe din 2020, la vârsta de 93 de ani, conform informațiilor oferite de Eparhia de Ekaterinburg a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Aceasta și-a dedicat viața actelor de milostenie și lucrărilor caritabile, aflându-se la conducerea unei fundații caritabile.

Olga Nikolaevna s-a născut în 1926 în exil în Iugoslavia, în familia unui nobil și ofițer al armatei imperiale Nikolai Nikolaevici Pupinin. A absolvit Institutul Marinsky Donsky pentru Nobile Fecioare, care a fost evacuat în timpul războiului civil din Novocherkassk, în Bela Crkva, Iugoslavia. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a lucrat într-o fabrică din Germania. Ulterior s-a mutat în America de Sud, unde a deprins cuniștințe medicale, de afaceri și arhitectură.

Vorbea șapte limbi. S-a mutat, mai târziu, în Canada, pentru a lucra în agenții guvernamentale. Acolo l-a cunoscut pe Tihon Nikolaevici Romanov, nepotul Țarului Nicolae.

În 1991, împreună cu soțul ei, a fondat organizația caritabilă Programul de Asistență pentru Rusia, numit după soacra sa, Marea Ducesă Olga Alexandrovna. Ea a început să viziteze frecvent Rusia pentru a ajuta spitale, adăposturi, organizații și persoane fizice.

După moartea soțului ei în 1993, a devenit șefa fundației, trimițând în Rusia câteva milioane de dolari sub formă de echipamente medicale și necesități de bază.

S-a mutat la Domnul, aflându-se în casa sa din Balașika, lângă Moscova.

Veșnica sa pomenire!

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 05.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 05.05.2020

– 05.05.2020 00:02 –

În ziua de 05.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 04.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 04.05.2020

– 04.05.2020 00:00 –

În ziua de 04.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 03.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 03.05.2020

– 03.05.2020 00:05 –

În ziua de 03.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 02.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 02.05.2020

– 02.05.2020 00:04 –

În ziua de 02.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 01.05.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 01.05.2020

– 01.05.2020 00:00 –

În ziua de 01.05.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Invitație la liceu, pentru fete
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Invitație la liceu, pentru fete

– 30.04.2020 17:28 –
Vă rugăm să ne sprijiniți în a face cunoscut Seminarul Teologic pentru fete de lângă București.

Deși funcționează din 1995, este necunoscut profesorilor din învățământul gimnazial și din acest motiv nu este prezentat ca opțiune pentru înscriere la finalul clasei a VIII-a.

Până în acest an, Directoarea acestei instituții, maica Mihaela, mergea din școală în școală pentru a găsi doritoare între absolventele de gimnaziu, în măsura posibilitații, întrucât maica Mihaela este și Stareța Mânăsirii Pasărea.

Acum nu există nici această posibilitate, copiii nemergând la școală, deci vă rugăm să distribuiți și să recomandați cunoscuților această deosebită oportunitate pentru fete!


În atenția fetelor din clasa a VIII-a și a părinților acestora:

Seminarul Teologic Ortodox Liceal “Sfânta Filofteia” vine cu o nouă ofertă edicațională; 28 de locuri.

Specializarea: TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE

Locația: Brănești, județul Ilfov, la 2 km de mânăstirea Pasărea.

Mijloace de transport în comun:

STB 452 CORA PANTELIMON - ISLAZ

STB 458 CORA PANTELIMON - BRĂNEȘTI

STB 403 VADUL ANEI - PIAȚA PRESEI

Seminarul deține un cămin internat cu 13 dormitoare a câte 6 - 8 locuri fiecare.

Liceul îmbină învățământul teoretic cu cel vocațional, fetele putând să urmeze orice facultate doresc.
În plus, vor fi sprijinite și încurajate să urmeze învățământul superior, chiar ajutate cu meditații gratuite.

DOTARILE SEMINARULUI:

 • 4 săli de clasă
 • 2 laboratoare de informatică
 • sală de pictură
 • sală de gimnastică
 • bibliotecă
 • internat cu 13 dormitoare a câte 6 - 8 locuri
 • 2 săli de meditații
 • cantină ce funcționează în cadrul școlii
 • Paraclis

Avantaje:

- fetele învață într-un mediu prietenos, frățesc, fiind consiliate permanent de maici, în orice problemă ar avea;
- se ajută între ele;
- au toate dotările necesare pentru a-și face temele (internet, laptop-uri, săli de meditații, bibliotecă);
- participă la activități creative și atrăgătoare pe tot parcursul anului;
- se organizează excursii gratuite;
- se pot înscrie la cor sau la dansuri;
- se pot recrea în parcul de lângă internat;
- Seminarul se află lângă pădure, deci beneficiază de aer curat, alături de alte 3 licee.
- învață pictură, sculptură, muzică psaltică;
- participă la concursuri de fotografie, pictură, creație literară; îndemânare etc.
- la sfârșitul liceului au o specializare principală; TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE, în plus: pot preda religia la clasele 1 - 8, pot fi educatoare sau să cânte la strană.
- costurile internatului sunt foarte mici: de exemplu, în 2020 fetele au plătit 50 de lei pe lună (!!!), practic pentru cheltuielile cu detergenți, dezinfectanți etc.
- costurile la cantină sunt de asemenea foarte mici: de exemplu, în 2020 fetele au plătit 15 lei pe zi pentru prânz - 3 feluri și cină - 2 feluri (!!!)
- fetele sunt supravegheate permanent;
- se leagă prietenii pe viață;
- există un permanent schimb de experiență, elevele fiind din toată țara (Vaslui, Suceava, Tulcea, Călărași, Slobozia, Ilfov, București, Prahova), precum și din diverse medii sociale.
și multe, multe altele…

Fiind liceu vocațional, doritoarele trebuie să își pregătească dosarul de înscriere din timp.

Pentru orice nelămurire sau detalii suplimentare, nu ezitați să ne contactați la:

 • Secretariat: tel/fax - 0213511004

 • E-mail: sfantafilofteia@yahoo.com

 • Director: Maica Mihaela Costache - 0728057127

 • Secretar: Maica Luciana Vîlcu - 0724271149

De asemenea, amănunte puteți consulta pe SITE-ul SEMINARULUI
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 30.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 30.04.2020

– 30.04.2020 00:00 –

În ziua de 30.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 29.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 29.04.2020

– 29.04.2020 00:02 –

În ziua de 29.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 28.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 28.04.2020

– 28.04.2020 00:00 –

În ziua de 28.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 27.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 27.04.2020

– 27.04.2020 00:02 –

În ziua de 27.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 26.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 26.04.2020

– 26.04.2020 00:03 –

În ziua de 26.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Crin intre spini? Pentru ce Mirele Ceresc voiește ca Biserica Sa să fie in mijlocul spinilor?
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Crin intre spini? Pentru ce Mirele Ceresc voiește ca Biserica Sa să fie in mijlocul spinilor?

– 25.04.2020 07:21 –
“Pe Iisus, Il vedem incununat cu slava si cu cinste, din pricina mortii pe care a suferit-o” (Evr. 2.9).

In zilele cele trecute, la pătimirile Domnului, am vazut pe Hristos Mantuitorul nostru, fara de slava si fara de cinste, asa cum graia Isaia despre Dansul: “Si l-am vazut pe El si nu avea chip, nici frumusete, ci chipul Lui era necinstit si mai defaimat decat al tuturor fiilor omenesti.” iar acum, intru luminatul praznic al Invierii Lui, vedem impreuna cu Sfantul Ioan Teologul, slava Lui, ca slava Unuia nascut din Tatal, plin de har si de adevar, iubitii mei ascultatori.

Intru acea vreme Domnul nostru Iisus Hristos a fost incununat cu spini, spre batjocura, iar acum, spre slava Sa, primeste flori pe preacuratul sau cap, nevestejitii trandafiri de lauda. Intru acea vreme, cu cei fara de lege s-a socotit, iar acum este Dumnezeu in mijlocul poporului Sau, pe care L-a rascumparat cu scump sangele Sau si din iad l-a slobozit. Că, Domnul, in mijlocul adunarii Sfintilor Sai, s-a aratat, zicand: “Eu sunt cu voi.” Intru acea vreme, multi trecand, Il batjocoreau pe El, iar acum, in numele cel Sfant al Lui, se inchina tot genunchiul, al celor ceresti si celor pamantesti si al celor de dedesubt. Intru acea vreme, a fost batut peste spate, peste obraz si chinuit pana la moarte, că, spanzurandu-L pe lemn, L-au omorat. Iar acum, El a omorat moartea si pe diavolul. Că scrie: “Unde-ti este, moarte, boldul? Unde-ti este, iadule, biruinta?”

Intru acea vreme, Datatorul nostru de viata era mort, iar acum viu este Domnul si binecuvantat Dumnezeu. Intru acea vreme, soarele pe cer, la amiaza s-a intunecat, iar acum, din mormant, Soarele dreptatii, Cel frumos, noua ne-a resarit. Si vedem, impreuna cu Apostolul, pe Iisus, că, pentru primirea mortii, cu slava si cu cinste S-a incununat.
Iar noi aici, cercetand in scurt, vedem că alta cale nu este, catre vesnica slava si cinste, fara numai prin multe patimiri. Că, si Insusi Incepatorul vietii noastre, Hristos se cuvenea, prin patimiri, a se sfarsi.

Intru această putina vreme, sa ne inaltam mintea noastra catre cer, lasand toata grija cea lumeasca. Si sa privim, ca printr-o oglinda, prin descoperirea Sfantului Ioan Teologul. Si sa auzim ce se lucreaza in cer. Că eu aud acolo o oarecare tulburare facandu-se, ca un glas de tunete tari si glas de ape al ingerilor celor multi - că era numarul lor mii de mii - imprejurul Tronului si al celor patru fiinte si al batranilor, un glas zicand: “Poruncesc la toate zidirile, in cer si pe pamant si sub pamant si in mare, ca sa se pregateasca multumire si inchinaciune pe robi Feței imparatesti, Ce stă pe Scaunul cel dumnezeiesc.”

Sa vedem, dar, noi, cine imparațeste pe Scaunul cel dumnezeiesc? Mie mi s-a parut ca Leul va lua imparatia. Că se zice: “Iata Leul, cel ce este din semintia lui Iuda, a biruit.” Si celui ce biruieste, zice Dumnezeu, ii voi da sa stea pe Scaunul Meu. Dar nu vad, pe Scaunul lui Dumnezeu, pe Leu. Deci, are sa ia imparatia, negresit, Vulturul, cel ce-si acopera cuibul său si peste puii sai se va indura, ca si-a intins aripile sale si i-a luat pe ei si i-a ridicat pe umerii sai. Dar, nici pe Vultur nu-l vad pe Scaun. Atunci, cine este in acest fel, Cel ce primeste acea dumnezeiasca si imparateasca cinste. Caruia are a se inchina toata zidirea cea de sus si cea de jos? Privind, iata, vad pe Mielul imparatind - Miel injunghiat, si aud mii de mii zicand cu glas mare: “Vrednic este Mielul, cel injunghiat, sa ia puterea si bogatia si taria si intelepciunea si cinstea si slava si binecuvantarea.”

Deci, sa luam aminte, că Unul si acelasi Hristos este si Leu si Vultur si Miel. Leu, că a biruit lumea si că moartea si iadul a stricat: Vultur, că pe sufletele sfintilor le-a ridicat pe aripile sale si pe umerii sai si i-a scos pe ei din iad: Miel, că a patimit pentru toti. Insa, cand a voit a imparati, a imparatit nu cu infatisarea leului, nici cu cea a vulturului, ci cu infatisarea Mielului, celui injunghiat, ca sa arate că, pentru cununa Imparatiei Ceresti si a vesnicei slave, nu este alta cale, in afara de calea patimirii Celui injunghiat.

Si, din pamanteni cine voieste ca acolo sa afle cununa, sa-si raneasca inima sa prin umilinta, sa-si injunghie patimile sale prin omorare si greu sa patimeasca in ostenelile pocaintei. Cautand spre cele ceresti, sa privim si Raiul, care, asa cum este scris in descoperirea Teologului: pe langa alte minunate si nepovestite frumuseti, are si aceasta mica frumusete, că portile care sunt in numarul de douasprezece, sunt margaritare. Pentru care, oarecine marturiseste, zicand că, in visul noptii, de i se arata cuiva margaritar, atunci, insemneaza lacrimi. La aceasta se uneste si Sfantul Ioan Gura de Aur, zicand: “Ochii lui David cu ploi de lacrimi erau infrumusetati, ca si cu niste margaritare.” Ma minunez că, daca margaritarele sunt semnul lacrimilor, ele sunt si semn de plangere. Deci, pentru ce sunt acolo porti de margaritare, unde nu se arată nimic de lacrimi, nimic de plans, ci toate sunt pline de nepovestita bucurie?

Eu, cercetand, am cunoscut că acolo se va sili cineva sa intre, prin acele porti, nu va putea prin altceva, fara numai prin lacrimi. Vazut-ai că portile Raiului, cele de margaritar, insemneaza margaritarul-lacrimă? Si aceasta sa-ti fie stiut, că, prin lacrimi, ti se cade tie a intra in Rai si nu este altfel de intrare in Rai, in afara de lacrimile cele de margaritare. Că lacrimile se fac din sfaramarea inimii, iar sfaramarea inimii din intristarea cea pentru pacate si din greaua patimire pentru Dumnezeu. In acest fel este calea spre odihna Raiului.

Dar, sa ne intoarcem catre cele de jos si sa trecem prin partile Egiptului, sa pomenim acolo despre cele de demult lucrari ale cinstitului Iosif. Că Domnul, pe Iosif cel prea frumos, in Egipt pregatindu-l spre scaunul si cununa imparateasca, oare ce fel de cale spre acea slava si cinste i-a pregatit? Cu adevarat, cale de spini, stramta, plina de nevointe, cu napraznica napasta, temniță intunecoasa, lanturi grele, goliciune, foame, lipsa celor de nevoie. Lungă era acea cale, legatură de multa vreme. Că a smerit in catușe picioarele lui si prin fier a trecut sufletul lui. Dupa aceea, dupa destula si multa vreme a patimirii, a trimis imparatul si l-a slobozit pe el si l-a pus stapan casei lui si domn peste toate averile sale. Cumplită cale catre cinstea imparateasca! Iosif acela era, mai inainte, inchipuire a Patimilor Domnului nostru. Si cum si in ce fel Domnul nostru a patimit, mai inainte de a lua imparatia, peste toata faptura, nu trebuie multe a spune, celor ce bine le stiu.

Dar, eu ma duc spre plimbare in gradina lui Solomon, ca sa iau seama ce se lucreaza acolo, Vad ca Mirele Ceresc se racoreste acolo, logodindu-si Lui mireasă, cum se zice de obste de catre pamanteni, pe Biserica Sa, pe care a rascumparat-o cu sangele cel scump al Sau, si zic, chiar, pe tot sufletul fiecarui crestin l-a rascumparat. Pe acea mireasa iubind-o mai mult decat sufletul Sau, a numit-o pe dansa crin. Ca si crinul in spini, asa este mireasa Mea. Eu voi lua seama unde Acel mire ceresc va pune crinul Sau, pe iubita Sa mireasa, in gradina Sa, Mie mi se pare că o va pune la un loc larg, intre alte flori bine mirositoare. Iar El a pus crinul Sau intre spinii cei ascutiti, ca un crin in spini, precum este cea de aproape a Mea, in mijlocul fecioarelor.

Aici, dar, o bine-credinciosilor ascultatori, sa gandim pentru ce Mirele Ceresc, pe crinul Sau, pe mireasa Sa, o voieste sa fie in mijlocul spinilor. Crin intre spini? Cand a sadit Raiul spre rasarit, l-a imprejmuit pe el cu pomi roditori, pomi bine infrunziti. Ierusalimul cel Nou, care s-a aratat Sfântului Ioan, intru descoperire, că venea din cer, era imprejmuit cu zid de pietre scumpe de iaspis, de safir, de smarald, de topaze, de iachint, avand porti de margaritare, fiecare poarta dintr-un margaritar. Pe via cea roditoare, de care se scrie in Evanghelia de la Matei, a inconjurat-o cu o oarecare ingraditura aleasa si cu gard a ingradit-o pe ea. Iar pe iubita Sa mireasă, pentru care nici sufletul Sau nu Si-a crutat pe cruce, o pune pe pamant intru ingradire, nu ca gradina Raiului, nu intru frumosi pomi roditori, ci, intr-o ingradire de spini, o pazeste, ca pe un crin intre spini.

Dar, aici, sa pomenim si de parabola cea de demult, de care se scrie in cartile Judecatorilor israiliteni, in care toate lemnele, pădurile, livezile, viile, adunandu-se intr-o adunare, isi alegeau lor imparat. Si, dupa ce multi s-au lepadat, s-au unit sa aleaga pe spin, ca sa imparateasca peste ele, si au zis catre el: “Vino si imparateste peste noi.” Ar fi putut zice cineva lemnelor: “Ascultati, lemnelor, ce vi s-a intamplat, pe cine alegeti? Au nu sunt intre voi slaviti cedri, preainaltii finici, bineroditorii maslini si alte lemne alese si aducatoare de folos? Ci, de la spini, ce roada o sa aveti? Ce folos va fi voua? Ca Evanghelia pe el nu-l lauda, ci mai vartos zice: Au, doara, din spini aduni struguri? Dar, ca sa nu fie defaimat cu totul sfatul lemnelor, cel intr-o unire, eu le voi lăuda buna socotinta, si alegerea. Că bine au facut ele, alegandu-si-l lor pe spin de imparat. Că, el, macar ca este spin, este incununat de trandafir, incat cu toata cumplita lui ascutire a spinilor, are a lui fireasca slava si frumusete. Si apoi, cand spinul sta imprejurul livezilor sau al viilor, atunci ingradirea este gata, pazindu-le de orice stricaciune. Pentru că de tepii lui, ca de o arma ascutita, nu se poate apropia nimeni. Deci, imparateste tu, spinule, peste lemne, iar voi, prea alesi si preainalti copaci, plecati-va varfurile voastre sub spin, inchinati-va lui, veniti si intrati sub umbra lui. Multele soiuri de copaci inchipuiesc tot felul de sfinti: cedrul si finicul inchipuiesc pe cei drepti, ca dreptul ca finicul va inflori; maslinul cel bine roditor insemneaza invatatorii bisericesti, care, cu roadele cuvantului lui Dumnezeu, satura sufletele oamenilor credinciosi, via insemneaza tot poporul cel de obste, care vietuieste dupa Dumnezeu; via Domnului Savaot este casa lui Israil. Dar spinul ce insemneaza, fără numai de patimire? M-am intors spre chinuire, zice, cand m-a împuns pe mine spinul. Insemneaza mucenicie, primejdii, ca niste bolduri ascutite, necazuri, ca niste răni de spini. Iar cel ce rabdă pentru Dumnezeu toate acestea, se află ca si crinul intre spini, care sunt patimirile insesi, si incepe a primi părți din vesnica slava.

Inaltă randuiala este cea a Proorocilor, inaltă, a Apostolilor, dar nu mai prejos si a Invatatorilor, a Cuviosilor, a Feciorelnicilor, a Pustnicilor si a celorlalti Sfinti. Insa nici una din ele n-a primit desavarsirea fara a ei patimire. Că tuturor acestor randuieli, chip S-a facut Domnul nostru Iisus Hristos, care venind pe pamant, catre oameni, S-a aratat in multimea sfintilor si nu S-a incununat cu slava imparatestii cununi, pana n-a strabatut, mai intai, randuiala patimirii. Că prooroc era, spunand mai dinainte cele ce erau sa fie, despre daramarea Ierusalimului si despre judecata zilei cei infricosatoare. Era apostol, pentru că de la Dumnezeu-Tatal a fost trimis, umbland si propovaduind pretutindenea. Era doctor fara de plata, că tot poporul căuta sa se atinga de El si sa se tamaduiasca de neputintele sale. Era mare facator de minuni, câ invia mortii. Dar nu aici Si-a intarit El cununa slavei si imparatiei sale. Dar unde? In randuiala patimirii, intru cununa de spini, in varsarea sangelui Sau, că asa se cuvenea a patimi Hristos, ca sa intre in slava Sa. Si asa vedem pe Hristos, pentru patimirea mortii, cu slavă si cu cinste incununat.

O, iubitilor ascultatori, daca Hristos, Domnul nostru, Care, voind sa intre intru a Sa slava, in asa fel a trebuit a patimi, ce ne ramane noua? Ce fel de osteneli, ce fel de nevointa ne trebuie noua, celor ce voim a intra, nu intru a noastra, ci intru cea straina slava? Intru cea straina, da, pentru ca ne-am instrainat de dansa, prin pacatele noastre, că din pantecele mamei noastre, noi, pacatosii, ne-am instrainat…

Dar nu voiesc, in sarbatoarea cea de bucurie, cu nemangaietoare cuvinte a tulbura dragostea voastra, ci, va doresc a va bucura, pentru Hristos Cel inviat si strig ca David: “Aceasta este ziua pe care a facut-o Domnul, sa ne bucuram si sa ne veselim intru dânsa.” Amin!

*Cuvant la invierea lui Hristos, al celui intre Sfinti, Parintelui nostru Dimitrie mitropolitul

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 25.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 25.04.2020

– 25.04.2020 00:00 –

În ziua de 25.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 24.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 24.04.2020

– 24.04.2020 00:04 –

În ziua de 24.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 23.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 23.04.2020

– 23.04.2020 00:00 –

În ziua de 23.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 22.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 22.04.2020

– 22.04.2020 00:00 –

În ziua de 22.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 21.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 21.04.2020

– 21.04.2020 00:00 –

În ziua de 21.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 20.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 20.04.2020

– 20.04.2020 00:02 –

În ziua de 20.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 19.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 19.04.2020

– 19.04.2020 00:01 –

În ziua de 19.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Mesaj video de Sfintele Paști 2020 - Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Mesaj video de Sfintele Paști 2020 - Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu

– 18.04.2020 14:26 –

https://lacasuriortodoxe.ro/video/?video=57

Lumina Sfântă a venit la Ierusalim, în acest an, 2020, în jurul orei 13:50. HRISTOS A INVIAT!
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Lumina Sfântă a venit la Ierusalim, în acest an, 2020, în jurul orei 13:50. HRISTOS A INVIAT!

– 18.04.2020 14:16 –Lumina Sfântă a venit astăzi, la Ierusalim, prin minune dumnezeiască, în jurul orei 13:50, in momentul în care Patriarhul Ierusalimului, Teofil, se afla in rugăciune, în interiorul Sfântului Mormânt. Accesul persoanelor a fost restricționat drastic în acest an, din cauza epidemiei la nivel internațional.

Înregistrarea transmisiunii în direct a venirii Sfintei Lumini la Mormântul Sfânt din Ierusalim, poate fi urmărită la adresele:

https://www.youtube.com/watch?v=74QUyXvm1Yw

https://www.facebook.com/JerusalemPatriarchate/videos/270732610609093/


Și în acest an, în playerul aflat în paginile Lăcașuri Ortodoxe, veți putea urmări, în direct, Slujba Sfintei Învieri si a Sfintei Liturghii, începând cu orele 23:30 din mai multe biserici.


Hristos a Înviat!

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 18.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 18.04.2020

– 18.04.2020 00:00 –

În ziua de 18.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 17.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 17.04.2020

– 17.04.2020 00:01 –

În ziua de 17.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Nu ne mai este locul la Mormântul Domnului, căci răzvrătiți ne-am îndreptat spre morminte de poftitori…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Nu ne mai este locul la Mormântul Domnului, căci răzvrătiți ne-am îndreptat spre morminte de poftitori…

– 16.04.2020 08:41 –

“Carnea era încă în gura lor şi nu isprăviseră încă de mâncat, când se aprinse mânia Domnului asupra poporului, şi a lovit Domnul poporul cu bătaie foarte mare. Şi s-a pus numele locului aceluia: Chibrot-Hataava, adică mormintele poftei, căci acolo au îngropat pe poporul cel aprins de poftă. (Numerii 11, 33)

Suntem în Marea și Sfânta Joi. Nu există un moment mai favorabil decât acum, în aceste zile, și nici nu va exista. Privind neîncetat asupra suferinței Domnului, sufletul însuși se închină Crucii, iar inima însăși se închină Picioarelor Sale. Nu vă înăbușiți, fraților, acest sfânt simțământ: urmați-vă Mântuitorul, cu toate gândurile voastre. Îi veți ușura greutatea Crucii; atingeți-L împreună cu Simon Cirineanul - atingeți-L cu credință și mergeți cu El spre Golgota, începând cu rezolvarea fermă a răstignirii prin carnea voastră cu patimile și poftele ei.

Zilele următoare sunt cele mai favorabile pentru pocăința păcătoșilor, căci esența acestor zile este mântuirea întregii lumi, la care tâlharul înțelept se face martor.

Sfânta Biserică nu a economisit niciun efort pentru a ne pregăti o intrare demnă în Pământul promis! Dar tunetul blestemului a căzut asupra fiilor răzvrătiți. Părăsește, frate, toate faptele tale întunecate și grăbește-te la Mântuitorul nostru, cât încă El este pe pământ, cât timp încă nu Și-a dat Duhul în Mâinile Tatălui Său fără tine.

Renunță, frate, la faptele întunecate. Altfel, vei putea îndrăzni cu adevărat să apari în fața Domnului cu ele și să I le arăți, la Crucea Lui? I-ai tulburat viața prin nelegiuirile tale. Mai este, oare, nevoie să-I tulburi și ultimele clipe?

Nu, fraților! Oricât de insistent ar fi păcatul din sufletul vostru, nu vă permiteți o astfel de insensibilitate și o astfel de neglijare față de Mântuitorul nostru: prin pocăință striviți povara păcatelor voastre, la poalele Golgotei. Înfățișați-vă Celui Răstignit, dacă nu cu mirul faptelor bune, cel puțin nu cu duhoarea fărădelegii - înfățișați-vă, pentru a cădea în lacrimi la Picioarele Sale și pentru a-I aduce pocăință pentru păcatele voastre.

Astfel, fraților, indiferent cine sunteți, oricât de mari ar părea păcatele voastre, mergeți la Golgota, acolo unde Domnul Răstignit cheamă. Cereți Lui îndepărtarea trădărilor voastre și binecuvântare pentru a vă corecta viața și pentru a înfrânge obiceiurile voastre rele - pentru acea bătălie care va deveni, de acum înainte, țelul vostru principal în viață.

Căci, altfel, pentru aceasta ușile bisericilor ne stau acum închise, fiindu-ne nouă mai bine să nu apărem la Mormântul Mântuitorului nostru și mai bine fiindu-ne nouă, celor răzvrătiți și vejnic necredincioși, să nu-I sărutăm Rănile…

*O alcătuire și adaptare Lăcașuri Ortodoxe, pornind de la un cuvânt rostit de Sfântul Ierarh Inochentie (Borisov)


Ouăle s-au înroșit pe loc, spre mărturisirea bucuriei Învierii și îndepărtarea a tot răul
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Ouăle s-au înroșit pe loc, spre mărturisirea bucuriei Învierii și îndepărtarea a tot răul

– 16.04.2020 07:38 –
Oul roșu de Paște este atestare a Învierii lui Iisus Hristos. Ouăle sunt vopsite în întreaga lume ortodoxă în Joia Mare, în culoarea roșu pentru a reprezenta Sângele Mântuitor al lui Hristos, vărsat pentru noi toți, credincioși și necredincioși, pe Cruce.

Alb înainte de a fi vopsit, el reprezintă Mormântul săpat în roca albă de calcar, în care a fost așezat Trupul lui Hristos după ce a fost dat jos de pe Cruce, coaja tare, de asemenea plină de calciu, reprezentând pecetluirea acestuia. Mantia roșie de “rege al evreilor”, cu care a fost îmbrăcat în batjocură Hristos de către soldații romani atunci când Îl chinuiau, are și ea într-o anumită măsură importanța ei în alegerea acestei culori importante de vopsire a ouălor.

Însă, mai mult decât atât, la doi ani de la Înviere, istoricii amintesc cum Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, ducând cu ea un coș plin cu ouă albe, mergea spre Ierusalim, pe drum având supriza întâlnirii cu Tiberius, guvernatorul care a urmat lui Pilat din Pont. Curajoasă, sfânta femeie i-a urat să se poarte fără vreo vină cu poporul din Ierusalim și să nu se asemene predecesorului său care L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu Cel Înviat a treia zi.

Ca răspuns, Tiberiu i-a sugerat că Învierea și minunile făcute de Hristos ar fi fost la fel de adevărate după cum acele ouă din coșul sfintei ar putea deveni roșii în loc de albe. Pe loc ouăle s-au înroșit, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena oferind unul ca amintire guvernatorului Tiberiu și certificându-i prin cuvânt: „Hristos a înviat!”. De această dată răspunsul acestuia fiind cel cuvenit: „Adevărat, a înviat!”. De atunci, culoarea roșu, a Sângelui Mântuitorului, reprezintă bucuria Învierii și îndepărtarea a tot răul.

Includeți imnul dedicat zilei de astăzi - de către Sfinții Părinți ai Bisericii, conform cărților de învățătură și de slujire ale Bisericii - între rugăciunile pe care le faceți astăzi la masă, pentru a menține în centrul atenției semnificația acestei mari zile. Este un imn pe care cu siguranță îl cunoașteți: “Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi, Taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda; ci ca tâlharul mărturisindu-mă, strig Ție: Pomenște-mă, Doamne, când vei veni, întru Împărăția Ta!”. Amin!

Lăcașuri Ortodoxe, în Postul Sfânt al Paștelui - 2020

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 16.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 16.04.2020

– 16.04.2020 00:00 –

În ziua de 16.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Prințul acestei lumi continuă să umple țara cu vicleșug și nebunie, demonstrând furie împotriva autorității legitime a lui Dumnezeu
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Prințul acestei lumi continuă să umple țara cu vicleșug și nebunie, demonstrând furie împotriva autorității legitime a lui Dumnezeu

– 15.04.2020 08:30 –În lume, oamenii continuă să se supună tiraniei diavolului. Prințul acestei lumi, la fel ca Saul, continuă să umple țara cu vicleșug și nebunie, demonstrând furie împotriva autorității legitime a lui Dumnezeu.

Cu toate acestea, la mijlocul Săptămânii Sfinte, ne amintim de o ocazie în care Iisus a fost uns, nu prin Duhul Sfânt, Care a coborât asupra Lui sub forma unui porumbel la Botezul Său din Iordan, ci prin creatura sa, o femeie care „căzuse în multe păcate”. „Unsul”: aceasta reprezintă pretutindeni o marcă a regatului; este și înțelesul însuși al titlului de Mesia sau Hristos.

Și Hristos a fost recunoscut în mod deschis de către popor: când a intrat în Ierusalim. Și-au întins veșmintele înaintea Lui și au strigat “Osana Fiului lui David!” (Sfânta Evanghelie după Matei 21: 9), așteptându-L să-i ajute la eliberarea de sub jugul roman, pentru a restabili împărăția în Israel. Dar, întrucât lupta Sa nu era împotriva trupului şi a sângelui (Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 6:12), oamenii au fost dezamăgiți în speranța lor, iar entuziasmul lor în scădere a oferit curând ocazia conducătorilor evrei de a acționa.

Nu zic despre voi toţi; căci Eu ştiu pe cei pe care i-am ales. Ci ca să se împlinească Scriptura: “Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea”. (Sfânta Evanghelie după Ioan 13, 18)
Aceste cuvinte atârnă în aer în ultima săptămână a vieții pământești a lui Hristos, timp în care Iuda devine un spion pentru dușmanii Lui. Încredințat cu punga de bani, falsul ucenic abia că își mai poate deghiza lăcomia. Invocând grija pentru săraci, el acuză “risipa” femeii în timp ce aceasta Îl unge pe Domnul cu mir costisitor. Chiar la acea oră, Iuda, sufocat de o înșelăciune interioară slabă, vedea torentul iubirii femeii pentru Cel pe Care el se hotărâse să-L vândă...

Cu toate acestea, ea se pocăiește. Iar în inima ei se adună toate dorințele lui Israel de comuniune cu Dumnezeu: secole de jertfe, de rugăciuni și de avertismente profetice. Falsul ucenic poate trăda; conducătorii evreilor pot complota și trage la răspundere; soldații romani pot batjocori - dar această femeie, ca Samuel de altădată, unge în secret pe adevăratul Rege al evreilor, iar în numele poporului ei mărturisește pe Mesia lui Israel.

Ea unge pe Domnul nu de dragul unei împărății pământești, care trece, ci ca pregătire pentru moarte și înmormântare, la care Domnul Se va supune “ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa”. (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 2: 14–15).

Adam și Eva, ca niște robi cu fața rușinată, s-au ascuns de la fața Domnului în Paradis. Dar eliberată de vinovăția păcatului prin pocăința ei, această femeie se apropie de acele frumoase picioare, cu mir și lacrimi. Ea este răscumpărată prin Hristos și ridicată la demnitatea de cetățean al Noului Ierusalim.

În calitate de creștini ortodocși, și noi am fost unși cu Sfântul și Marele Mir, ca să fim înălțați, și încă mai presus de demnitatea de cetățean: ca să domnim cu Hristos pentru totdeauna (cf. Apocalipsa 22: 5). Ungerea noastră, precum cea a lui Hristos, este o pregătire pentru înmormântare. Înainte de a putea domni cu El, trebuie să suferim cu El și să nu-L tăgăduim (Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 2:12); căci doar fiind îngropați cu El, vom putea umbla şi noi întru înnoirea vieţii (cf. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 6: 4).

Printr-o astfel de luptă, o femeie iubitoare de păcat a fost transformată într-o mireasă curată, împodobită pentru Soțul ei. De-a lungul nopții lungi și fără lună din acest veac, ea veghează cu bucurie pentru venirea la miezul nopții a Mirelui divin. Înțeleaptă în curăția ei reînnoită, își păstrează candela plină cu ulei, arzând luminos. Este gata, când Acesta va veni, să fie condusă de El în cămara Sa de veșnicie.

Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici (Sfânta Evanghelie după Ioan 18:36).

*Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe, a unui cuvânt al Arhimandritului Gherman (Majkrzak)
Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 15.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 15.04.2020

– 15.04.2020 00:00 –

În ziua de 15.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Preocupările din această perioadă întunecă grija și scopul esențial al vieții noastre
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Preocupările din această perioadă întunecă grija și scopul esențial al vieții noastre

– 14.04.2020 08:03 –
Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului (Sfânta Evanghelie după Matei 25).

Drept aceea, privegheaţi…
Tot aşa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, şi zideau, iar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma a plouat din cer foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi, la fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului (Sfânta Evanghelie după Luca, 17).

În timpul nostru, mai mult decât oricând, trebuie să ne amintim acest avertisment, căci astăzi există în mod special mulți aflați în stare de somnolență, sau care dorm. Somnul duhovnicesc nu este ca somnul fizic, care întărește organismul; dimpotrivă, acesta este un somn nesănătos, o letargie bolnăvicioasă, în care oamenii urmăresc vanitatea crezând că trăiesc o viață reală, uitând de suflet, de Dumnezeu, de viața veșnică viitoare.

Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. ... Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi.

Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului. (Sfânta Evanghelie după Matei, 25)
Viața noastră trebuie să fie o pregătire pentru întâlnirea cu Domnul, iar pentru restul vieții noastre trebuie să avem și mai mare grijă să lucrăm în mod constant la dobândirea și păstrarea credinței vii și a iubirii arzătoare de Dumnezeu - Sursa Vieții și a Iubirii aproapelui.

Preocupările din această perioadă întunecă grija și scopul esențial al vieții noastre: iluminarea sufletului cu lumina lui Hristos, mântuirea și pregătirea lui pentru Împărăția veșnică. Noi să fim trezi și cumpătați, astfel încât să intrăm în Cămara cerească de nuntă, cu fecioarele înțelepte și să fim găsiți vrednici de Domnul lucrurilor bune și veșnice.
Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor….

Și, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Amin! (Sfânta Evanghelie după Matei 25, 10)


*Un articol Lăcașuri Ortodoxe, pornind de la un cuvânt al Arhimandritului Chiril (Pavlov)

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 14.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 14.04.2020

– 14.04.2020 00:00 –

În ziua de 14.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Câți oameni nu și-au dorit să scape în vreun fel de teroarea acestor zile…
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Câți oameni nu și-au dorit să scape în vreun fel de teroarea acestor zile…

– 13.04.2020 08:01 –
Intrăm astăzi în zile grele: zile în care ne amintim de Pătimirile lui Hristos. Câte sute de oameni buni nu și-au dorit să nu treacă prin această săptămână, pentru a fi scutiți de ceea ce s-a întâmplat: departe de mânie, de frică și oroare. Dar viața nu i-a lăsat să scape de asta…

Preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu nu a putut fugi nicăieri, unde să scape de Pătimirile Domnului; nici Ucenicii Domnului nu s-au putut ascunde de teroarea acestora, nici chiar în acele momente în care frica i-a stăpânit și încercau să se ascundă de mânia oamenilor. Nici Nicodim, nici Iosif din Arimatea, nici ucenicii ascunși ai lui Hristos, nici credincioasele femei mironosițe nu aveau cum să scape undeva… Nu aveau a fugi niciunde, pentru că teroarea locuia în inimile lor; pentru că teroarea îi învăluise atât în ​​interior, cât și în afară. Iar cei care se străduiau cu ură, cu încăpățânare și cu mânie să ducă la bun sfârșit uciderea lui Hristos, nu aveau nici ei cum să se ascundă de acestea.

Deci, amintindu-vă acest lucru, nu vă veți găsi oare locul în Biserică, în timpul acestor zile groaznice? Gândurile lor zburau și ele, inimile le înghețau și forța le slăbea și ea; dar au trecut prin aceste evenimente. Și ceea ce se va întâmpla în aceste zile nu este o amintire moartă a ceva ce s-a întâmplat cu ceva timp în urmă; este un eveniment care are loc în centrul zilelor noastre, iar pe el lumea noastră și viața noastră sunt întemeiate și construite.

Prin urmare, indiferent de ce experimentăm sau oricât de puțin experimentăm, să participăm la aceste slujbe, să ne cufundăm în ceea ce trebuie să ne transmită. Să nu încercăm să stoarcem cu forța unele sentimente din noi înșine: este suficient să veghem; este suficient să auzim. Lăsați evenimentele, ca ele însele - căci acestea sunt evenimente și nu doar amintiri - să ne miște trupul și sufletul. Dacă vom uita de noi înșine și ne vom gândi mai degrabă la Hristos, la ceea ce se petrece cu adevărat în aceste zile, vom ajunge și ca - în acea Sâmbătă Mare, când Hristos este pus să Se odihnească în mormânt - să găsim odihnă. Când vom auzi, noaptea, vestea Învierii, vom putea și noi să înviem brusc din această groaznică amorțeală, din acea moarte cumplită a lui Iisus, din moartea lui Hristos, la care vom lua parte cel puțin puțin în aceste zile ale Pătimirilor.

Amin!

*Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe, după un cuvânt al Mitropolitului Antonie (Bloom)


Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 13.04.2020
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Calendar Ortodox - Sfinții Zilei - 13.04.2020

– 13.04.2020 00:01 –

În ziua de 13.04.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:

Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).


Orice nație care a slăbit în simțământul religios a fost și este căzută în prada celor mai puternici, a celor mai răi, a celor mai vicleni, și este pre calea pieirii
{site_title}

De actualitate, în Ortodoxie

Orice nație care a slăbit în simțământul religios a fost și este căzută în prada celor mai puternici, a celor mai răi, a celor mai vicleni, și este pre calea pieirii

– 12.04.2020 08:00 –
Fraților Preoți! După răceala care se vede asupra credinței, după disprețul ce se vede asupra Bisericii Ortodoxe, asupra orânduielilor și moralului ei, către Religie și către Persoanele Bisericești, putem crede cuvintele Marelui Apostol Pavel, care zice: “Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci - dornici să-şi desfăteze auzul - îşi vor grămădi învăţători după poftele lor” (Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 4, 3). Aceștia vor fi, a zis Marele Apostol, clevetitori de religie, fără conștiința despre faptele lor, iubitori de sine, trufași, nemulțămitori, vânzători, iubitori de argint, neînfrânați, de părinți neascultători, care pururea se învață, iar la cunoștința adevărului niciodată nu vor veni (Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 3, 2-7). Dintre care unii sunt chiar învățători de morală și de Religie, când ei singuri sunt corupți și nu au Religie, având numai chipul bunei credințe, iar puterea ei tăgăduind (cf Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 3, 5). Aceștia nu vor a fi Un Dumnezeu Creator, al tuturor celor văzute si nevăzute, vor a le crede toate făcute de sineși. Nu vor a fi providență, ci toate a se cârmui de întâmplare. În vreme ce universul cu toată regulata lui frumusețe și statornicie, precum și natura întreagă, dovedesc pre un atot puternic creator și chivernisitor, Care este Dumnezeu, aceștia nu vor să fie de nici o credință, să n-aibă nici o religie, ci voiesc fiecare dintr-înșii să-și aibă credința sa, Religia sa: pentru că le place libertatea naturii, a trăi dobitocește în toată desfrânarea. Nu le place nici un guvern, nici o legiuire, nici o regulă: pentru că nu vor să fie supuși, nu vor să aibă nici un respect, nici către cei mai mari, pentru că toata stăpânirea de la Dumnezeu este rânduită (cf. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 13, 1), nici către cei bătrâni, nici chiar către părinții lor.

(...)

Și datoria noastră este ca acestor ateiști să le arătăm că au rătăcit, s-au abătut de la cunoștința adevărului și să-i facem a înțelege că nu poate fi de sineși nimic, toate urmează a avea un început, un autor, și acest mare creator este Atotputernicul Dumnezeu, a cărui ființă este veșnică, de ființă spirituală nematerială, destinată a guverna universul și peste ființele create de Dânsul spre gloria Lui, și toate sunt supuse Lui.

(...)

Iar dacă stau foarte împietriți în rătăcitele lor socoteli, datori suntem să ne ferim de dânșii noi și toată turma. Păziți-vă de învățații mincinoși, care vin la voi îmbrăcați în chipul bunei credințe, iar din lăuntru sunt lupi răpitori (cf. Sfânta Evanghelie după Matei 7, 15). Nu dați cele sfinte câinilor, nici aruncați mărgăritarii boțirii înaintea porcilor ca nu cumva să-i calce cu picioarele și întorcându-se să vă rumpă și pre voi (Sfânta Evanghelie după Matei 7, 6), a zis Însuși Mântuitorul Hristos. De omul stricat la credință, după o sfătuire și două, de nu înțelege, ne învață Marele Apostol, să fugim (cf. Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel 3, 10): căci cuvântul lor, suflarea lor, cangrenă este, care molipsește chiar aerul: Că omul cel rău din comoara inimii sale, cele rele scoate, și nu poate pomul putred să facă poame bune (cf. Sfânta Evanghelie după Matei 7, 18).

(...)

Iubiților! Dragostea nu este numai poruncă de lege, dar este firească în om, este naturală pentru că toți suntem frați, toți suntem fii ai Aceluiași Părinte, toți avem un Tată, pre Dumnezeu, și, dacă suntem despărțiți prin dogme, forme de religie, și administrație bisericească, aceasta este fapta egoiștilor. Iar a fi despărțiți sub deosebite guverne mirenești este fapta supuitorilor de noroade, fapta despoților. Și dacă aceștia ne apasă și ne împing, sau ne lasă a cădea din rătăcire în rătăcire, o fac cu scopul să ne slăbească, sa ne corupă spre a ne putea târî după dorințele lor, a fi instrumentul lor infernal asupra fraților noștri. Însă nu este vina lor, este a noastră că n-avem dragoste între noi, nu ne iubim decât pentru interes material și de față, iar la viitor și la Dumnezeu, înaintea Căruia avem să dăm seama, nici nu gândim. Om asupra omului, și frate asupra fratelui: ura, vrajba, duhul de răzbunare, egoismul și interesul ne fac slabi, ne despart și aduc suferințe în biata omenire. Iar unirea ne face nebiruiți; iubirea formează societățile și dragostea între frați le susține neînvinse. Morala Bisericii Ortodoxe cultivă spiritul omenesc. Religia lui Hristos a întors omenirea din calea rătăcirii catre cunoștința de Dumnezeu, către cunoștința adevărului, către adevărata dragoste, către fratele său, și a civilizat-o.

Așadar nu este numai poruncă și datorie firească a ne iubi, dar este și un interes social, și omul este făcut pentru societate, el se bucură sau suferă deopotrivă cu cei de subt un guvern.

(...)

În sfârșit, voi ca păstori adevărați sunteți datori a arăta turmei voastre că orice nație care a slăbit în simțământul religios a fost și este căzută în prada celor mai puternici, a celor mai răi, a celor mai vicleni, și este pre calea pieirii.

Orice nație care nu mai are viață spirituală, morală, nu mai are nici un preț pentru onoare, pentru virtute: nu mai are patrie. Tot face pentru interes chiar contra fraților săi, se face instrumentul străinilor, care vor a ne învrăjbi ca să vie ei să ne împace spre paguba nostră și folosul lor.

(Cuvinte ale Sfântului Ierarh Calinic, rostite în data de 28 ianuarie 1863)

Continuă, citind cele mai recente știri,
apăsând aici